svasdssvasds

สรส.ร้อง สนช.ยับยั้งร่างพ.ร.บ.บรรษัท

18 ส.ค. 2560 เวลา 7:31 น. 163
สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เข้ายื่นหนังสือต่อ สนช. ขอให้ยับยั้งร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... หวั่นหากมีผลใช้บังคับจะส่งผลกระทบต่อประเทศและประชาชนอย่างมาก

นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นตัวแทน ศ.พิเศษ พรเพชร วิชิชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รับยื่นหนังสือจากนายประกอบ ปริมล เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พร้อมคณะสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) เพื่อ ขอให้ สนช. ยับยั้งร่าง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... และการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ออกไปก่อน เนื่องจากเห็นว่า ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่รัฐบาลได้แถลงต่อ สาธารณะในหลายมาตราและนอกจากจะไม่ปฏิรูปแล้วยังจะนำไปสู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจในที่สุด เช่น การที่ บอกว่าไม่ให้นักการเมืองเข้าไปแทรกแซงแต่ดูจากโรงสร้างของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและ คณะกรรมการบรรษัทรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ล้วนแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีทั้งสิ้น /ให้มีการกำกับดูแบที่โปร่งใส แต่สาระของร่างกฎหมายยังไม่มีมาตราใดที่ระบุถึงแนวทางหรือวิธีการตรวจสอบและไม่กำหนดให้องค์กรที่เกี่ยวกับผู้บริโภค ภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 4166341768

ด้วยเหตุดังกล่าว จึงทำให้เห็นว่าร่างดังกล่าวที่ผ่านกระบวนการพิจารณามาเป็นลำดับไม่ได้รับฟังความเห็นที่แตกต่างและข้อเสนอที่พยายามให้ปรับปรุงเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปที่แท้จริง และที่สำคัญไม่ได้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรากฎหมาย ทางสมาพันธ์ฯจึงไม่เห็นด้วยกับร่างฉบับนี้และได้เคยเสนอความเห็นให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ได้รับการพิจารณา จึงขอคัดค้านและขอให้ สนช. พิจารณายับยั้งร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ก่อนที่ประเทศไทยและประชาชนจะได้รับผลกระทบอย่างมากในอนาคต