โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า - เหรียญรัตนาภรณ์ 59 คน

16 มิ.ย. 2567 | 08:26 น.

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ จํานวน 59 คน “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” รับทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 3 ตั้งแต่ 15 มิ.ย. 2567

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่
ประกาศ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ จํานวน ๕๙ คน ดังนี้

คลิกดูจากราชกิจจานุเบกษา

 

ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า

๑.พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ทุติยจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า

๑. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

๒. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา

๓. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์

๔. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ

๕. นายอําพน กิตติอําพน

 

๖. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท

๗. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง 

๘. นายนุรักษ์ มาประณีต

๙ พลอากาศเอก ธีระพล คล้ายพันธ์

๑๐. พลอากาศเอก พิเชษฐ นฤเบศรวชิรภักดี

๑๑. พลอากาศเอก วัลลภ จันทร์ประเสริฐ 

๑๒. พลอากาศเอก วันชัย ฉัตรเจริญพร 

๑๓. พลอากาศเอก ชูพันธุ์ เจริญรัมย์

๑๔. พลเรือเอก อําไพ ชุ่มน้อย

๑๕. พลอากาศเอก ทินกร ต๊ะมูล 

๑๖. นายอนุทิน ชาญวีรกูล

ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า

๑. พลเรือเอก คณีพล สงเจริญ

๒. พลเรือเอก สมศักดิ์ ศรีสุข 

๓. พลเรือเอก ธนธัช มโนพัฒนะ 

๔. พลเรือโท เขมวันต์ สงคราม 

๕. พลอากาศโท ปรัชญา พรหมบุรมย์ 

๖. พลอากาศโท สมยศ เติมทองไชย 

๗. พลเรือโท สรชัช บุญญนวฤทธิ์ 

๘. พลเรือโท ปิติ ต๊ะวิชัย

๙. พลโท สมบัติ ธัญญะวัน 

๑๐. พลอากาศโท ชาย ดิถีเพ็ง 

๑๑. พลอากาศโท ภณ ธิติวัชรเดช

๑๒. พลโท ถิรวัฒน์ บุญเพ็ญ

๑๓. พลเรือตรี สุรชัย ก้านคํา

๑๔. พลตรี อัทธ์ชีระ จงเจริญ

                                โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า - เหรียญรัตนาภรณ์ 59 คน

๑๕. พลอากาศตรี พลนันท์ กระแสฉัตร

๑๖. พลตรี อร่าม ผุยหนองโพธิ์

๑๗. พลเรือตรี นักรบ ใจสมัคร

๑๘. พลอากาศตรี ชัยวัฒน์ บุญอาสาสกุล

๑๙. นายมนตรี แสนชมภู

๒๐. นายอัชพร จารุจินดา

๒๑. นายฉัตรทิพย์ ตัณฑประศาสน์

๒๒. นายพลพีร์ ตุลยสุวรรณ

ตติยจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า

๑. พลอากาศโท พิศณุ ไพบูลย์

๒. พลอากาศโท ฐานันดร์ ประทีปทอง 

๓. พลโท กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร

๔. พลเรือโท อุดม ศรีถวัลย์

๕. พลโท ฉกาจ ประสงค์

๖. พลตรี ปรีชา พิทักษ์ธานิน 

๗. พลอากาศตรี วินัย พุ่มไพจิตร 

๘. พลอากาศตรี สุขสรรค์ ศรีถาวร 

๙. พลตรี ปราชญ์เปรื่อง โชติกเสถียร 

๑๐. พลเรือตรี ธนศักดิ์ อัศวเหม 

๑๑. พลอากาศตรี ทรงสวัสดิ์ ทรัพย์จํานงค์

๑๒. พลเรือตรี อนุพัน ศรีพันธุ์

๑๓. พลตรี กฤดิกร คงอุทัยกุล

๑๔. พลเรือโท รณัชย์ เทพวัลย์

                            โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า - เหรียญรัตนาภรณ์ 59 คน

ตติยานุจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า

๑. พลอากาศตรี วัชรินทร์ เชาว์วันกลาง

๒. พลตรี ณัฐพงศ์ ภูริปรีชา

๓. นาวาอากาศเอก รพีพัฒน์ โกติกูล

๔. นาวาเอก วรากร วิชาเพียร

๕. นาวาเอก ชยาสิทธิ์ ดิษฐบรรจง

๖. นาวาอากาศเอก กิตติวัฒน์ อิทธิกุลเสฏฐ์

เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๓

๑. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

๒. นายอนุทิน ชาญวีรกูล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗ เป็นปีที่ ๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

                             โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า - เหรียญรัตนาภรณ์ 59 คน