โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร จํานวน 2,309 ราย

15 มิ.ย. 2567 | 08:40 น.

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตรให้แก่ ข้าราชการตํารวจที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา จํานวน 2,309 ราย

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตรให้แก่ ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา จํานวน ๒,๓๐๙ ราย ดังนี้

๑.ว่าที่พันตํารวจโท อํานาจ จริตทะโย เป็น พันตํารวจโท ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

๒. ว่าที่ร้อยตํารวจเอก ภูวิศ ปัดสุวรรณ์ เป็น ร้อยตํารวจเอก

๓.ว่าที่ร้อยตํารวจเอก สมชาติ มรรคโช เป็น ร้อยตํารวจเอก

๔. ว่าที่ร้อยตํารวจเอก อัครพล ศิวิไล เป็น ร้อยตํารวจเอก 

ทั้ง ๓ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙

๕. ว่าที่ร้อยตํารวจโท ธนวัฒน์ สังข์ทอง เป็น ร้อยตํารวจโท ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๖. ว่าที่ร้อยตํารวจเอก นภวัตน์ วงษ์วาน เป็น ร้อยตํารวจเอก ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

๗. ว่าที่พันตํารวจโท กมลศักดิ์ นาคเสน เป็น พันตํารวจโท

๘. ว่าที่พันตํารวจโท กฤตญุตม์ นุ่นชูคัน เป็น พันตํารวจโท

ทั้ง ๒ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

๙. ว่าที่ร้อยตํารวจตรี ประพันธ์ชัย บัวขาว เป็น ร้อยตํารวจตรีตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๐. ว่าที่พันตํารวจโท สามารถ สาโรจน์ เป็น พันตํารวจโท ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๑. ว่าที่ร้อยตํารวจตรี บวรเดช อนุชา เป็น ร้อยตํารวจตรี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

                          โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร จํานวน 2,309 ราย

๑๒. ว่าที่ร้อยตํารวจเอก เทพโสรถ นัยนาท เป็น ร้อยตํารวจเอก

๑๓. ว่าที่ร้อยตํารวจเอก วุฒิภูมิ เบญจมาศ เป็น ร้อยตํารวจเอก

๑๔. ว่าที่ร้อยตํารวจโท ทวี อินสุ่ม เป็น ร้อยตํารวจโท
๑๕. ว่าที่ร้อยตํารวจโท พิเศษ พรหมสุวรรณดี เป็น ร้อยตํารวจโท

๑๖. ว่าที่ร้อยตํารวจโท วิจักษณ์ ประภาสิริธนะ เป็น ร้อยตํารวจโท 

ทั้ง ๕ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

            โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร จํานวน 2,309 ราย                 

๑๗. ว่าที่ร้อยตํารวจตรีหญิง ชลธิชา คงเขียว เป็น ร้อยตํารวจตรีหญิง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๑๘. ว่าที่พันตํารวจเอก ฐิติกร วันเจริญพันธุ์ เป็น พันตํารวจเอก

๑๙. ว่าที่พันตํารวจเอก รัฐศักดิ์ อิ่มฤทธา เป็น พันตํารวจเอก

ทั้ง ๒ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

คลิกดูเพิ่มเติมจากราชกิจจานุเบกษา