ดีเดย์ 20 พฤษภาคม 2567 โบราณวัตถุ 2 ชิ้นจากสหรัฐฯ ส่งกลับคืนไทย

14 พ.ค. 2567 | 06:54 น.

ครม.สัญจร มีมติเห็นชอบให้ กรมศิลปากร รับมอบโบราณวัตถุ 2 รายการ จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน สหรัฐอเมริกา กลับคืนให้ประเทศไทย ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2567) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) มีมติเห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร รับมอบโบราณวัตถุ จำนวน 2 รายการ จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน สหรัฐอเมริกากลับคืนให้ประเทศไทย 

สำหรับการรับมอบโบราณวัตถุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะ (The Standing Shiva) หรือ Golden Boy และประติมากรรมรูปสตรีพนมมือ (The Kneeling Female) โดยจะส่งมอบจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยที่ประชุมครม.ได้มอบหมายกรมศิลปากร พิจารณาข้อตกลงและนำเสนอตามกระบวนการต่อไป

 

นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติครม.สัญจร เพชรบุรี เรื่องรับมอบโบราณวัตถุ 2 รายการ

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้รับโบราณวัตถุ จำนวน 2 รายการ กลับคืนสู่ประเทศไทย ได้แก่ ประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะ (The Standing Shiva) หรือ Golden Boy และประติมากรรมรูปสตรีพนมมือ (The Kneeling Female) 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโบราณวัตถุประตุมากรรมสำริดรูปพระศิวะ หรือ Golden Boy เป็นโบราณวัตถุที่มีความสำคัญและมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่า เป็นโบราณวัตถุที่ถูกลักลอบขุดค้นจากโบราณสถานปราสาทบ้านยาง หรือปราสาทบ้านยางโป่งสะเดา ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ก่อนหน้านี้คณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย ได้เห็นชอบกรณีพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโปลิทัน สหรัฐอเมริกา ประสงค์ส่งคืนประติมากรรมสำริด 2 รายการ ได้แก่ พระศิวะและสตรีนั่งพนมมือ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 หรือประมาณ 900 - 1,000 ปีมาแล้ว ซึ่งมีหลักฐานว่ามีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย 

โดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโปลิทัน ได้แจ้งว่าจะดำเนินการส่งมอบโบราณวัตถุดังกล่าวผ่านสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบรรจุหีบห่อและการขนส่งถึงประเทศไทย 

ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการฯ จึงได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก และกรมสารนิเทศ ประสานและเตรียมพิธีการรับมอบในสหรัฐอเมริกา เมื่อถึงไทยมอบหมายกรมศิลปากรจัดแสดงให้ประชาชนได้ชมความงามของโบราณวัตถุดังกล่าวต่อไป

ที่ผ่านมามีโบราณวัตถุที่ได้รับกลับคืนมาแล้ว ได้แก่ ทับหลัง 2 รายการ จากปราสาทเขาโล้น จ.สระแก้ว และปราสาทหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ส่วนความคืบหน้าโบราณวัตถุที่ยังอยู่ระหว่างการติดตาม 35 รายการ ได้แก่ ประติมากรรม 32 รายการ พระพุทธรูปยืนเหนือพนัสบดีจากเมืองโบราณซับจำปา จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ใบเสมาจากเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2 รายการ 

ส่วนโบราณวัตถุที่จะติดตามเพิ่มเติม 2 รายการ เช่น เศียรพระพุทธรูปทวารวดี จากสาธารณรัฐเยอรมนี 1 รายการ ประติมากรรมปูนปั้น ศิลปะสุโขทัย จากประเทศเบลเยียม 1 รายการ

รวมถึงความคืบหน้าในการประสานขอรับคืนเครื่องมือหินชุดสำคัญของไทยที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์โบราณคดีและชาติพันธุ์วิทยาพีบอดี้ สหรัฐอเมริกา รวมทั้งประสานติดตามโบราณวัตถุที่ The National Gallery of Australia และตรวจสอบเพื่อดำเนินการส่งคืนกลับสู่ประเทศไทย จำนวน 11 รายการ

ขณะที่โบราณวัตถุ ที่มีประวัติพบที่เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนั้น คณะกรรมการฯ มีมติให้ติดตามคืนจำนวน 7 รายการ โดยให้ศึกษาด้านวิชาการเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจนมากขึ้น โดยจะดำเนินการร่วมกับหน่วยงาน Homeland Security Investigation เร่งรัดการติดตามกลับคืนสู่ประเทศไทยให้เร็วขึ้นต่อไป