ครม.สัญจร เพชรบุรี เช็คความพร้อมขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท ทั่วประเทศ

13 พ.ค. 2567 | 23:10 น.

เปิดวาระ ครม.สัญจร เพชรบุรี วันนี้ แรงงานแจ้งความคืบหน้าการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท/วัน ทั่วประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล พร้อมพิจารณาข้อเสนอพัฒนาจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2567) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2567 หรือ ครม.สัญจร โดยมีวาระที่น่าสนใจของกระทรวงต่าง ๆ เสนอเข้ามาต่อเนื่อง รวมไปถึงโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) กว่า 16 โครงการ วงเงินกว่า 514.3 ล้านบาท 

ส่วนวาระที่สำคัญ ซึ่งเสนอเข้ามาเป็นวาระเพื่อพิจารณา มีดังนี้

กระทรวงคมนาคม เสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย พบ.1010 แยก ทล.4 - บ้านหนองโรง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่งของกรมทางหลวงชนบท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติให้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสิ่งแวดล้อม น้ำและการเกษตรแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอการจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรปแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียว่าด้วยการหารือทางการเมือง

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอการเป็นประธานกรอบความร่วมมือเอเชียของประเทศไทยและการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชียในปี 2568

กระทรวงสาธารณสุข เสนอขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารข้อเสนอแนะอาเซียนว่าด้วยการให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ (ASEAN Recommendations on Quality Health Care)

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอการขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจประจำปี 2567 

วาระเพื่อรับทราบ

กระทรวงแรงงาน เสนอรายงานความคืบหน้าการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท เท่ากัน ทั่วประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เกี่ยวกับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ EEC Visa แนวทางการให้สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd)

สำหรับกำหนดการนายกรัฐมนตรีวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 มีดังนี้

เวลา 09.20 น. นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการ ณ บริเวณอาคารสุเมธตันติเวชกุล ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

เวลา 09.50 น. นายกรัฐมนตรี ถ่ายภาพร่วมกับคณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี  สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร) และผู้แทนภาครัฐ

เวลา 10.00 น. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2567 “ฐานเศรษฐกิจสีเขียว และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด ชั้น 2 อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

เวลา 11.45 น. นายกรัฐมนตรี แถลงข่าวภายหลังจบการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ บริเวณหน้าห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด ชั้น 2 อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี       

จากนั้นคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ศูนย์สื่อมวลชน (Press Center) ชั้น 1 อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เวลา 13.00 น. นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมโครงการตัวอย่างด้านเกษตรและรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจ ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี