จับตา ครม.สัญจร เพชรบุรี เทงบลง 4 จังหวัดภาคกลาง 514 ล้าน

13 พ.ค. 2567 | 23:03 น.

ครม.สัญจร เพชรบุรี วันนี้ (14 พฤษภาคม 2567) โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 4 จังหวัด วงเงินกว่า 514.3 ล้านบาท เน้นโครงการที่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายใน 1 ปี

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2567) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2567 หรือ ครม.สัญจร โดยที่ประชุมเตรียมพิจารณาโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) เบื้องต้นประมาณ16 โครงการ วงเงินกว่า 514.3 ล้านบาท

สำหรับโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 นั้น ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมบูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ที่มีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน ซึ่งเห็นชอบข้อเสนอของการพัฒนาจังหวัดแล้ว

โดยโครงการทั้งหมดนี้ จะเน้นโครงการที่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายใน 1 ปี ส่วนโครงการที่เหลือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีตามขั้นตอนปกติต่อไป

สำหรับโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 นั้น ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม กรอ.นั้น แยกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ประกอบด้วย

  • โครงการที่เป็นข้อเสนอโดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 8 โครงการ วงเงินรวม 246,263,000 บาท
  • โครงการที่เป็นข้อเสนอโครงการสำคัญที่เป็นความต้องการของภาคีการพัฒนา (กรอ.) 8 โครงการ วงเงินรวม 268,038,000 บาท

สำหรับโครงการที่ผ่านความเห็นชอบของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 8 โครงการ วงเงิน 246,263,000 บาท เป็นการอนุมัติให้กับกลุ่มจังหวัด และจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย

1.โครงการของทางกลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) 2 โครงการ วงเงิน 50 ล้านบาท

  • โครงการปรับปรุงผิวทางพร้อมติดตั้งป้ายท่องเที่ยวและเครื่องหมายจราจรบนผิวถนนสาย สค.5022 ถนนสาย สค.5036 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ระยะทางรวม 9.100 กม. งบประมาณ 25 ล้านบาท 
  • โครงการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3176 ตอนเพชรบุรี-บ้านแหลมฝั่งตะวันตก ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี งบประมาณ 25 ล้านบาท

2.จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ

  • โครงการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3204 ตอนเขาตะเครา-ท่าแลง ต.โรงเข้ ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพรชบุรี งบประมาณ 50 ล้านบาท 

3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เสนอ 2 โครงการ 

  • โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพมุ่งสู่ความยั่งยืน งบประมาณ 40 ล้านบาท 
  • โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวโดยวิธีผสมผสาน งบประมาณ 10 ล้านบาท

4.จังหวัดสมุทรสงคราม มี 1 โครงการ

  • โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักและระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมืองสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม (ระยะทาง 2) งบประมาณ 48,560,000 บาท

5.จังหวัดสมุทรสาคร เสนอ 2 โครงการ วงเงิน 50 ล้านบาท

  • โครงการงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข35 ตอน แสมดำ-สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ระหว่างกม.27+550- กม.30+275 ทางขนาน(เป็นช่วงๆ) อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ระยะทาง 2.725 กม. งบประมาณ 20 ล้านบาท  
  • โครงการปรับปรุงผิดทางเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าทางการเกษตร ถนนสายหมู่ 8-หมู่1 ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร งบประมาณ 30 ล้านบาท  

ส่วนโครงการที่เป็นข้อเสนอโดย กรอ. มี 8 โครงการ รวมวงเงิน 268,038,000 บาท ประกอบด้วย 

1.โครงการต่อยอดจังหวัดเพชรบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้ของยูเนสโก เพื่อสนับสนุนการดำเนินการแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (Eco – Tourism) วงเงิน 10 ล้านบาท

2.โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนอ่างเก็บน้ำหนองไก่เถื่อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานเพชรบุรี วงเงิน 40 ล้านบาท 

3.โครงการขยายเขตประปาบาดาล ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม วงเงิน 45 ล้านบาท

4.ก่อสร้างท่าเทียบเรือวิถีชีวิตชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วงเงิน 14 ล้านบาท 

5.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก (กิจกรรมปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น) วงเงิน 49 ล้านบาท

6.โครงการฝายแม่น้ำปราณบุรี (ก่อสร้างฝายสูง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร) วงเงิน 23 ล้านบาท

7.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองเปราะ จังหวัดเพชรบุรี วงเงิน 35 ล้านบาท

8.โครงการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ระยะที่ 1 วงเงิน 50 ล้านบาท