ข้าราชการพลเรือน เฮ! “ก.พ.” ประกาศอัตราเงินประจำตำแหน่ง มีผล 30 มี.ค. 67

30 มี.ค. 2567 | 09:30 น.

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ กฎ ก.พ. ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง รับสูงสุด 21,000 บาท ต่ำสุด 3,500 บาท มีผลตั้งแต่ 30 มี.ค. 2567 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง ซึ่งลงนามโดย นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ประธาน ก.พ. 

สำหรับกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ซึ่งก็คือ วันที่ 30 มีนาคม 2567

เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.พ. ฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕. วรรคสามและวรรคสี่ บัญญัติว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญอาจได้รับเงินประจำตำแหน่งตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัตินี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กพ. กำหนด และผู้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะได้รับเงินประจำตำแหน่งตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัตินี้ ในอัตราใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. จึงจำเป็นต้องออกกฎ ก.พ. นี้

 

คลิกดูเพิ่มเติมจากราชกิจจานุเบกษา

 

กฎ ก.พ. ฉบับนี้ ระบุว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานตามบัญชีกำหนด สายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งท้ายกฎ ก.พ. นี้ ในตำแหน่งประเภทใด ระดับใด ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญในอัตรา ดังนี้

(1) ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 10,000 บาท

(2) ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ซึ่งมิใช่ตำแหน่งตาม (๓) ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ในอัตรา 14,500  บาท

(3) ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ดังต่อไปนี้ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 21,000 บาท

(ก) หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง

(ข) หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวงตามที่ ก.พ.กำหนด

(ค) ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตามที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดียวกันนี้

(4) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 5,600 บาท

(5) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 10,000 บาท

                   ข้าราชการพลเรือน เฮ! “ก.พ.” ประกาศอัตราเงินประจำตำแหน่ง มีผล 30 มี.ค. 67

(6) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 3,500 บาท

(7) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 5,600 บาท

(8) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 9,900 บาท

(9) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 13,000 บาท

(10) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ  และสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 15,600 บาท

(11) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 9,900 บาท

ข้าราชการพลเรือน เฮ! “ก.พ.” ประกาศอัตราเงินประจำตำแหน่ง มีผล 30 มี.ค. 67     ข้าราชการพลเรือน เฮ! “ก.พ.” ประกาศอัตราเงินประจำตำแหน่ง มีผล 30 มี.ค. 67