ผ่างบประมาณ “วิทยาเขตอุเทนถวาย” ย้อนหลัง 7 ปี โดนหั่นทุกปี

27 ก.พ. 2567 | 08:55 น.

ผ่างบประมาณ “วิทยาเขตอุเทนถวาย” ในรอบ 7 ปี 2561-2567 ใต้ปีก “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก” ที่รับงบประมาณจาก "กระทรวงการอุดมศึกษาฯ" รู้หรือไม่ว่า ได้รับงบลดลงทุกปี ดูรายละเอียดได้ที่นี่ 

KEY

POINTS

 • ย้อนตำนาน จาก "โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย" สู่ "วิทยาเขตอุเทนถวาย" ภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • ทำความรู้จักและส่องงบประมาณ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก" หนึ่งในหน่วยรับงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
 • ส่องไส้ย้อนหลัง 7 ปี งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561-2567 ที่ "วิทยาเขตอุเทนถวาย" ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก "มทร.ตะวันออก"

“วิทยาเขตอุเทนถวาย” เป็นหนึ่งในวิทยาเขตภายใต้ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก” หนึ่งในหน่วยรับงบประมาณของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ตาม “พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี”

ย้อนไปทำความรู้จักอุเทนถวาย เดิมทีชื่อว่า "โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย" ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 225 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

เมื่อ พ.ศ. 2461 “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ “สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย” มาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนเพาะช่าง จนกระทั่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2465 ตลอดระยะเวลาที่ทรงรับราชการ ได้บริหารการศึกษาศิลปหัตถกรรม ของโรงเรียนเพาะช่างให้เจริญรุ่งเรืองเป็นอันมาก ได้รับความนิยมตั้งแต่พระมหากษัตริย์ จนถึงเจ้านาย ข้าราชการ และบุคคลทั่วไป ตลอดชาวต่างประเทศ

ผ่างบประมาณ “วิทยาเขตอุเทนถวาย” ย้อนหลัง 7 ปี โดนหั่นทุกปี

ทรงจัดตั้งแผนกช่างทอง แผนกเจียระไนเพชร พลอย แผนกทำบล็อกสกรีน โดยเฉพาะเครื่องถม ได้ขยายวิธีการไปอย่างกว้างขวางจนเป็นที่แพร่หลาย เป็นที่รู้จักมาจนถึงปัจจุบันคือ “ ถมจุฑาธุช “ ทรงจัดให้มีพิธีไหว้ครูช่างแบบอย่างโบราณขึ้นในโรงเรียนเพาะช่างเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2463 และทรงคิดสีประจำโรงเรียนคือ สีแดง-ดำ สีแดงหมายถึงเลือดของช่าง สีดำหมายถึงไม่ใช่ช่าง เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติให้ช่างทั้งหลายได้มีเลือดเป็นสีแดงอยู่เสมอ อย่าให้สีแดงของช่างจางไปหรือกลายเป็นสีดำ

ทรงขยายแผนกการค้า ทรงสร้างห้องแสดงสินค้าห้องประชุมโรงเรียนเพาะช่าง จนกระทั่งนำผลกำไรจากการค้าของโรงเรียนช่าง ไปสร้างโรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายขึ้นอีกโรงเรียนหนึ่ง คือ วิทยาเขตอุเทนถวาย ปัจจุบัน 

“วิทยาเขตอุเทนถวาย” ก่อตั้งขึ้นโดยเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2477 โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนเพาะช่าง แผนกช่างก่อสร้าง โรงเรียนเพาะช่างก่อสร้างอุเทนถวาย หรือ "โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย" 

ผ่างบประมาณ “วิทยาเขตอุเทนถวาย” ย้อนหลัง 7 ปี โดนหั่นทุกปี

ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 จึงได้โอนมาเป็นวิทยาเขตในสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา และได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งในปี พ.ศ. 2533 เป็น "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอุเทนถวาย" และปัจจุบัน เป็นวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดสอนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งได้รับ การประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2548 เป็นต้นมา 

โดยในพระราชบัญญัติ ฉบับนี้ ได้กำหนดให้รวมกลุ่มวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 4 วิทยาเขตและ 1 คณะ ตามมาตรา 65(3) ได้แก่ 

 • วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
 • วิทยาเขตอุเทนถวาย 
 • วิทยาเขตบางพระ 
 • วิทยาเขตจันทบุรี 
 • คณะเกษตรศาสตร์บางพระ 

พร้อมทั้งให้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามมาตรา 5(3)

ผ่างบประมาณ “วิทยาเขตอุเทนถวาย” ย้อนหลัง 7 ปี โดนหั่นทุกปี

เจาะข้อมูลงบฯ "วิทยาเขตอุเทนถวาย"

ฐานเศรษฐกิจ ตรวจสอบข้อมูล “วิทยาเขตอุเทนถวาย” ผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่จัดสรรผ่าน “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก” พบข้อมูลล่าสุด ในปีงบประมาณ 2566 และ 2567 ซึ่งกระทรวงอุดมศึกษา ฯ จัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดังนี้

 • ปี 2566 – 352,219,600 บาท
 • ปี 2567 – 386,108,800 บาท 

โดยมีวิสัยทัศน์ เปลี่ยนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีพันธกิจ 5 ด้าน คือ 

 1. การบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารและการจัดการองค์กรที่ดี
 2. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างมีคุณธรรม
 3. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีการน าไปประยุกต์ใช้จริงและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
 4. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชน สังคม
 5. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย

เมื่อเจาะเข้าไปดูรายละเอียดไส้ในของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในส่วนของ “สำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย” ซึ่งอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พบข้อมูลงบประมาณที่น่าสนใจดังนี้ 

ผ่างบประมาณ “วิทยาเขตอุเทนถวาย” ย้อนหลัง 7 ปี โดนหั่นทุกปี

งบประมาณปี 2567 รวม 1,387,700 บาท แบ่งเป็น

 1. งบบุคลากร 1,258,000 
 2. งบดำเนินงาน 129,700 บาท

 

งบประมาณปี 2566 รวม 2,240,800 บาท แบ่งเป็น 

 1. งบบุคลากร 546,300 บาท
 2. งบดำเนินงาน 11,200 บาท
 3. งบเงินอุดหนุน 1,683,300 บาท

 

งบประมาณปี 2565 มีรายละเอียดดังนี้ 

 • งบประมาณแผ่นดิน 4,086,900 บาท
 • งบประมาณรายได้ 46,100,200 บาท
 • รวม 8,697,100 บาท

 

งบประมาณปี 2564

 • งบประมาณแผ่นดิน 4,163,100 บาท
 • งบประมาณรายได้ 4,479,800 บาท
 • รวม 8,642,900 บาท

 

งบประมาณปี 2563

 • งบประมาณแผ่นดิน 3,614,300 บาท
 • งบประมาณรายได้ 5,010,300 บาท
 • รวม 8,624,600 บาท

 

งบประมาณปี 2562

 • งบประมาณแผ่นดิน 4,109,300 บาท
 • งบประมาณรายได้ 6,129,200 บาท
 • รวม 10,238,500 บาท

 

งบประมาณปี 2561

 • งบประมาณแผ่นดิน 7,158,300 บาท
 • งบประมาณรายได้ 5,173,700 บาท
 • รวม 12,332,000 บาท

ผ่างบประมาณ “วิทยาเขตอุเทนถวาย” ย้อนหลัง 7 ปี โดนหั่นทุกปี

 

ที่มา/ข้อมูล : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / สำนักงบประมาณ