นายกฯ แจงปมย้าย “อุเทนถวาย” ยึดกฎหมาย-รับฟังทุกฝ่ายรอบด้าน

27 ก.พ. 2567 | 07:08 น.

นายกฯ แจงปมย้าย “อุเทนถวาย” ยึดกฎหมาย-รับฟังทุกฝ่ายรอบด้าน ขณะที่กลุ่มนักศึกษอุเทนถวายยื่นหนังสือคัดค้านย้ายไปอยู่ที่อื่นพร้อมยื่นข้อเสนอ 6 ข้อเรียกร้อง

จากกรณีที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ออกมาเรียกร้องคัดค้านการย้ายสถานที่ตั้งสถาบันไปยังพื้นที่บริเวณอื่น ล่าสุด

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีศิษย์เก่าและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ออกมาเรียกร้องคัดค้านการย้ายที่ตั้งสถาบันไปยังพื้นที่อื่นว่า ต้องรับฟังทุกความคิดเห็น ซึ่งได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้ว โดย น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะเป็นผู้แถลงรายละเอียดในช่วงบ่ายวันนี้

ส่วนแนวปฏิบัติจะต้องเป็นไปตามคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดหรือไม่นั้น นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมาย แต่การที่ได้รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ

กลุ่มนักศึกษาอุเทนถวาย สมาคมศิษย์เก่า และคณะอาจารย์อุเทนถวาย จำนวน 120 คน นำโดยนายทักษิต เรียบร้อย  นายกสโมสรนักศึกษา เดินทางมายื่นหนังสือถึง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯและรมว.คลัง ขอคัดค้านการย้าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (อุเทนถวาย)

  • ขอคัดค้านการย้ายเขตพื้นที่การศึกษา เขตพื้นที่อุเทนถวาย ถนนพญาไท หรือ "อุเทนถวาย" ออกจากที่ดินพิพาทอังเหตุผลที่กราบเรียนมาข้างต้น และขอให้ธำรงตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้ เพื่อใช้เฉพาะกิจการการศึกษาวิชาช่าง โดยมีชื่อ "อุเทนถวาย" ไว้เช่นเดิม
  • พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อสนับสนุนจัดทำร่าง ยกวิทยฐานะส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาที่ดินพระราชทานอันเป็นที่ตั้งของ อุเทนถวาย ให้มีศักยภาพต้านความพร้อมในการรองรับการพัฒนาสรรพความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างในยุคปัจจุบัน ให้พร้อมต่อการพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอันเป็นคุณประโยชน์ต่อประชาชน ประเทศชาติ จนเป็นที่ปรากฏต่อสังคมโลกทั่วไป
  • พิจารณามีคำสั่งให้ อุเทนถวาย มีสิทธิ์ในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน และการพัฒนาสถานที่เพื่อรองรับการศึกษาต่อไปได้ , ให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน แต่มีระบบการบริหารจัดการที่มีความเป็นเอกเทศ อิสระและคล่องตัว สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งผ่านการกำกับดูแลและสนับสนุนจากหน่วยงาน
  • ทางด้านการศึกษาของภาครัฐโดยตรง ทั้งนี้ ต้องไม่มีเงื่นไขให้การพัฒนาสถนศึกษาอุเทนถวายอยู่ภายใต้ภาระผูกพันการอ้างสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ที่ดิน จากนิติบุคคล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เพื่อสั่งให้ชะลอ หรือระงับได้

โดยเหตุที่ดินพิพาทเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน อุทิศให้โดยพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีเนื้อที่เป็นเศษเสี้ยวส่วนน้อยของที่ดินของนิติบุคคลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่มีเหตุขัดข้องในการหยิบยกแปลความพระราชประสงค์ผิดแผกแตกต่างไปจากประวัติความเป็นมาเพื่อเอาไป เป็นของนิติบุคคล ชาวอุเทนถวายจึงมีความจำเป็น โดยได้ทำการร้องขอความเป็นธรรมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในประเด็นนี้ด้วย

อนึ่ง เพื่อบรรเทาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ชาวอุเทนถวายขอให้ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านคณะรัฐมนตรี และท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา ได้โปรดดำเนินการมุ่งเน้นยึดถือประโยชน์การศึกษา ให้เป็นที่ตั้งสำหรับการศึกษาวิชาช่างก่อสร้างเท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยเข้ามายุติปัญหาการนำที่ดินพิพาทซึ่งเป็นสาธารณะสบัติของแผ่นดินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อการศึกษาอันเป็นที่ตั้งโรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย ไปเป็นของนิติบุคคลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์หรือประโยชน์ส่วนบุคคลใดๆ ด้วยการจดทะเบียนโฉนดที่ดินพิพาทเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับประชาชนใช้ร่วมกันเป็นที่ตั้งสถานศึกษาเท่านั้น และออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงและจัดทำทะเบียนที่ดินสาธารณะประโยชน์ตามแบบที่กฎหมายกำหนด

  • ขอให้ยกเลิกคำสั่ง ระงับคำสั่งหรือไม่ออกคำสั่ง โดยมีใมีการโยกย้ายนักศึกษาอุเทนถวายไปเรียนที่แห่งอื่น การงดรับนักศึกษาใหม่ รวมทั้งโยกย้ายคณะครู อาจารย์ บุคคลากร และเจ้าหน้าที่ ไปประจำการที่อื่น
  • ขอให้มีการออกหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการและปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อเรียกร้อง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ฝ่าย สัดส่วนเท่ากัน มีประธานและคณะกรรมการฝ้ายที่สามมีที่มาจากบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนได้เสียหรือคาดหมายได้ว่ามีประโยชน์ได้เสียกับคู่กรณี และระบุกำหนดการแล้วเสร็จอย่างเป็นรูปธรรม

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ด้วยความเข้าใจข้อเรียกร้องชาวอุเทนถวายตามหนังสือนี้ ก่อนใช้อำนาจสั่งการ ดำเนินการ หรือแนวทางใดๆ ในการยุติข้อพิพาท หากท่านนายกรัฐมนตรี เห็นเป็นการสมควร ขอได้โปรดมีหนังสือเชิญประชุมหารือแนวทางเสนอบุคคลฝ่ายคู่กรณี และเสนอประธานและคณะกรรมการฝ่ายที่สามเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการและปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อเรียกร้อง เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย ถนนพญาไท ต่อไป.