"จุฬาฯ"บูรณาการศาสตร์ธุรกิจ-สุขภาพรับโลกอนาคต

06 ธ.ค. 2566 | 14:22 น.

จุฬาฯบูรณาการศาสตร์ธุรกิจ-สุขภาพรับโลกอนาคต เดินหน้าผนึกกำลังต่างคณะสร้างหลักสูตรปั้นบัณฑิตใหม่ปูทางสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ ตอบโจทย์ตลาดแรงงานในปัจจุบันที่ต้องการทักษะครบเครื่องและรอบด้าน

ศาสตราจารย์ ดร. วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือ Chulalongkorn Business School (CBS)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีได้นำเสนอหลักสูตรทางด้านธุรกิจให้กับคณะแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะอื่นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ เพื่อเปิดหลักสูตรใหม่ในการสร้างบัณฑิตใหม่ที่นอกจากจะมีปริญญาจากศาสตร์เฉพาะทางทั้งกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ยังมีโอกาสได้ปริญญาทางธุรกิจเพิ่มเป็นการปูทางสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ในโลกอนาคต

สำหรับการบูรณาการข้ามศาสตร์จากระดับปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ภายในจุฬาลงกรณ์ฯ สามารถลงควบปริญญาโทภายใต้ชื่อ MSB (Master of Science in Business) ต่อได้ โดยถือเป็นปรากฎการณ์สำคัญครั้งแรกในการบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตสาขาอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีได้เรียนควบคู่ปริญญาโททางธุรกิจอีกเพียง 1 ปี โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน 

อย่างไรก็ดี หลักสูตรดังกล่าวนี้จะได้นำเสนอความรู้แนวปฏิบัติจริง การทำแผนธุรกิจจริง และประสบการณ์ที่จะได้รับการถ่ายทอดจาก CEO ชั้นนำระดับประเทศ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดกับศาสตร์เดิมที่เรียนอยู่ถือเป็นการติดปีกความรู้ทางธุรกิจ โดยนำเสนอให้กับทุกคณะฯของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาฯบูรณาการศาสตร์ธุรกิจ-สุขภาพรับโลกอนาคต

รองศาสตราจารย์ นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของแพทย์ในปัจจุบัน ที่เมื่อจบออกไป ส่วนหนึ่งต้องปฏิบัติงานเป็นผู้บริหารสถานพยาบาลร่วมกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จึงจำเป็นต้องใช้ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจและศาสตร์ทางการบริหาร หลักสูตรนี้จะเสริมสร้างความแตกต่างของหลักสูตรแพทย์ศาสตร์ของจุฬาฯ ให้ผู้เรียนสามารถเลือกที่จะเพิ่มทักษะและความรู้ในศาสตร์ที่ตนเองสนใจได้

ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่าสัตวแพทย์ที่จบจากจุฬาฯ ที่ผ่านมามีความต้องการที่จะเสริมสร้างความรู้ทางธุรกิจ หลักสูตรที่มีการบูรณาการกับศาสตร์ด้านสัตวแพทย์จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานในปัจจุบันที่ต้องการบัณฑิตที่มีทักษะครบเครื่องและรอบด้าน และนี่คือหลักสูตรปริญญาของสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯที่สามารถต่อปริญญาโททางธุรกิจได้ทันที

รองศาสตราจารย์ ดร.ปาลนี อัมรานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ศาสตร์ทางด้านสหเวชศาสตร์ ปัจจุบันมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก บัณฑิตคณะสหเวชศาสตร์นอกจากมีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมของศาสตร์ทางด้านสหเวชฯ องค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจมีความจำเป็นอย่างมากในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ การเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจเพิ่มเติมจะช่วยเสริมส่งให้บัณฑิตคณะสหเวชศาสตร์ ได้องค์ความรู้ครบทุกมิติที่จำเป็น ตลอดจนช่วยเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคต

ศาสตราจารย์ ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ศาสตร์ทางด้านทันตแพทย์ในปัจจุบันเปิดกว้างมากกว่าจะเป็นแค่ศาสตร์ทางด้านทันตกรรม การเพิ่มองค์ความรู้ทางด้านการบริหาร นวัตกรรม การตลาด การสื่อสารทางธุรกิจของความร่วมมือของคณะต่างๆในหลักสูตรนี้จะเป็นการสร้างความทันสมัยและสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรของทันตแพทย์

"จุฬาฯให้มีความแตกต่างกับศาสตร์เดียวกันจากทันตกรรมที่อื่นที่ผู้เรียนจะได้มีแนวคิดการเป็นผู้บริหารทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน มีทักษะทางธุรกิจประกอบการบริหารควบคู่กันไปด้วย"

อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือของห้าคณะดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากสำหรับนิสิตในการเสริมองค์ความรู้ด้านธุรกิจให้กับนิสิตของคณะ และลดระยะเวลาศึกษาลง รวมถึงเกิดความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ข้ามคณะ 

"หลักสูตรปริญญาตรีควบโท MSB เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่ตอบรับตลาดแรงงานในเรื่องการบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long learning) ที่นิสิตสามารถโอนหน่วยกิตจากปริญญาตรีสู่ปริญญาโทได้ เพื่อเพิ่มทักษะเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ CEO ระดับประเทศ และการทำแผนธุรกิจจริง"

โดยหลักสูตร MSB เป็นหลักสูตรแบบ Almost MBA ที่รับเฉพาะนิสิตปริญญาตรีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงาน แต่ต้องผ่านหน่วยกิตรวมระดับปริญญาตรี 120 หน่วยกิต และต้องการเรียนต่อเนื่องเพื่อรับปริญญาโทสาขาธุรกิจภายใน 1 ปี 

องค์ความรู้ประกอบด้วย 5 ศาสตร์วิชาหลัก ได้แก่  Accounting, Finance, Management, Marketing, Statistics and Data Science และโอกาสจากวิชาใหม่ในการทำให้นักวิทยาศาสตร์ให้เป็นนักธุรกิจวิชา CEO Experience Sharing ตั้งแต่ต้นหลักสูตร รวมถึงเรียนรู้การทำแผนธุรกิจ (Business Plan)ได้