ไทยเตรียมจัดประชุม"WBUAP MRGA"หนุนท่องเที่ยว-สร้างรายได้ระยะยาว

03 พ.ย. 2566 | 05:49 น.

ไทยเตรียมจัดประชุม"WBUAP MRGA"หนุนท่องเที่ยว-สร้างรายได้ระยะยาว พร้อมมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย ตามนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของรัฐบาล

นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จะมีการประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก World Blind Union – Asia Pacific Mid-Term Regional GeneRal Assembly (WBUAP MRGA) 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย ตามนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของรัฐบาล รวมถึงส่งเสริมบทบาทของคนตาบอดไทย  ในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดจนการให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกในด้านคนพิการและผู้ด้อยโอกาสอันเป็นเครื่องชี้วัดความเป็นอารยะของสังคมมนุษย์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวและโครงการความร่วมมือด้านอื่นที่จะนำมาซึ่งการสร้างรายได้ต่อประเทศชาติในระยะยาว 

"การดำเนินการดังกล่าวเป็นการวางแผนในระยะยาวเพื่อประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมใหญ่ WBU ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตลอดจนการประชุมสัมมนาและกิจกรรมร่วมอื่นทั้งก่อนและหลังการประชุมใหญ่"

ไทยเตรียมจัดประชุม"WBUAP MRGA"หนุนท่องเที่ยว-สร้างรายได้ระยะยาว

การวิจัยพัฒนาและการผลิตเทคโนโลยีโดยใช้หลักการการออกแบบที่เป็นสากล (universal design) สำหรับทุกคนและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (assistive technologies) สำหรับคนพิการ  แต่ละประเภท และผู้สูงอายุ โครงการท่องเที่ยวแบบ long stay 

โดยประเทศไทยน่าจะได้ผลเชิงบวก ไม่ว่าจะเป็นคนตาบอดและผู้ติดตามจากประเทศต่าง ๆ นำเงินเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าในประเทศไทย ทำให้เศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตดีขึ้นอย่างแน่นอน 

"การประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2566 ที่จังหวัดภูเก็ต"