ปลดล็อก”ทรงผม-แต่งกาย”นักเรียน กทม.ออกหนังสือให้โรงเรียน473แห่งอิสระ

28 มิ.ย. 2566 | 07:24 น.

กทม.ออกหนังสือถึงโรงเรียนในสังกัด 437 แห่ง ปลดล็อกให้โรงเรียน อนุญาตเด็กนักเรียน “ไว้ทรงผม" ได้อย่างอิสระห้ามโรงเรียนลงโทษตัดผมนักเรียนและแต่งชุดไปรเวทได้สัปดาห์ 1 วัน

นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัด กทม. รักษาการแทนปลัด กทม.ได้ลงนามเอกสารเรื่องแนวทางปฏิบัติในการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.)  ระบุว่ากรุงเทพมหานคร ออกแนวปฏิบัติให้โรงเรียนจัดให้มีวันเลือกแต่งกายชุดใดก็ได้ไม่เป็นการบังคับ อย่างน้อย 1 วัน/สัปดาห์ โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนด พร้อมแนบเอกสารแนวปฏิบัติฯ 2 ฉบับ ซึ่งเกี่ยวกับการแต่งกายและทรงผม

ปลดล็อก”ทรงผม-แต่งกาย”นักเรียน  กทม.ออกหนังสือให้โรงเรียน473แห่งอิสระ

ปลดล็อก”ทรงผม-แต่งกาย”นักเรียน  กทม.ออกหนังสือให้โรงเรียน473แห่งอิสระ

สำหรับเครื่องแบบนักเรียน มีการระบุว่า ให้นักเรียนแต่งกายชุดใดก็ได้ที่ไม่เป็นการบังคับ อย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ โดยให้นักเรียนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนด หากในกรณีที่มีนักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามข้อดังกล่าวได้ ให้เป็นไปตามประสงค์ จะสวม ชุดนักเรียน ชุดพละ หรืออื่นที่โรงเรียนกำหนดให้มีไว้อยู่แล้ว โดยคำนึงถึงอัตลักษณ์ ความเชื่อทางศาสนา และเพศวิถีของนักเรียน

ส่วนระเบียบทรงผม ให้โรงเรียนจัดทำข้อกำหนดแนวทางกับนักเรียนไว้ทรงผมอย่างอิสระบนพื้นฐานสุขอนามัยที่ดี หากกรณีมีนักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวได้ ให้โรงเรียนรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียน ผู้ปกรอง เพื่อทำความเข้าใจและตกลงร่วมกัน แต่ห้ามลงโทษตัดผมนักเรียน ทำให้อับอาย หรือการดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้เกิดความอับอายและกระทบต่อสิทธิ-เสรีภาพทางร่างกายและจิตใจของนักเรียน