ยกเลิกระเบียบทรงผมนักเรียน "ตรีนุช" ลงนามประกาศแล้ว

03 ก.พ. 2566 | 04:40 น.

ยกเลิกระเบียบทรงผมนักเรียน "ตรีนุช เทียนทอง" รมว.ศธ. ลงนามยกเลิกระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 เปิดกว้างให้สถานศึกษากำหนดเอง

จากกรณี มีเสียงเรียกร้องให้มีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ศธ.  ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 ที่ระบุ ความสั้น ยาวของทรงผมนักเรียนชายและนักเรียนหญิง

ล่าสุด นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ได้ลงนามยกเลิกระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 ไปเมื่อวันที่ 16 มกราคม และเสนอสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษารวมถึงออกเป็นหนังสือสั่งการหรือหนังสือเวียน กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนหรือนักศึกษาไว้อย่างกว้างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.การไว้ทรงผมของนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด และกำกับดูแลของ ศธ. จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ โดยสถานศึกษาอาจกำหนดลักษณะทรงผมได้ ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา

2.สถานศึกษาในสังกัด และกำกับดูแลของ ศธ. อาจดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนได้ โดยการวางระเบียบหรือข้อบังคับของสถานศึกษา โดยให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา หรือ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนแล้วแต่ ก่อนการประกาศใช้ เพื่อความชัดเจนในแนวปฏิบัติของสถานศึกษา

ยกเลิกระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563

โดยการประกาศยกเลิกระเบียบการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ. 2563 นี้รมต.ศึกษาฯ ได้มีหนังสือหารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และได้มีความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่า รมว.ศึกษาฯ ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดอาจอาศัยอำนาจตามมาตรา 12 ประกอบกับมาตรา 39 (1) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กำหนดเป็นนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดนำไปปฏิบัติได้

ล่าสุด ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน ฉบับเดิมปี 2563 แล้วโดยที่เป็นการสมควรยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2566”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563

ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566