svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

วันเกณฑ์ทหาร 2566 วันไหน อายุเท่าไหร่ต้องจับใบดำ-ใบแดง

27 มีนาคม 2566

วันเกณฑ์ทหาร 2566 วันไหน หลังกองทัพบก ประกาศตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ เช็ครายละเอียด ชายไทยอายุเท่าไหร่ต้องจับใบดำ-ใบแดง และเอกสารที่ต้องใช้

เป็นประจำทุกปีสำหรับหน้าที่ของชายไทยอายุถึงเกณฑ์ต้องเข้ารับการ “เกณฑ์ทหาร” หรือ การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ หลังจาก กองทัพบก ได้มีการประกาศรายละเอียดการรับทหารเกณฑ์ ประจำปี 2566 ออกมาเป็นที่เรียบร้อย 

ฐานเศรษฐกิจ รวบรวมข้อมูลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 มีรายละเอียดทั้งหมด ดังต่อไปนี้

เกณฑ์ทหารเริ่มวันไหน ถึงวันไหน

กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศ กองทัพบก เตรียมทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566เป็นต้นไป แต่ไม่เกิน วันที่ 20 เมษายน 2566 ยกเว้นวันที่ 5 เมษายน 2566 (วันจักรี) และวันที่ 13 – 15 เมษายน 2566 (วันสงกรานต์)

 

เกณฑ์ทหาร ประจำปี 2566 กองทัพบก

อายุเท่าไหร่เกิดปีไหนต้องเกณฑ์ทหาร 

กองทัพบก แจ้งข้อมูลว่า ผู้ที่อยู่ในกำหนดเรียกเกณฑ์ทหาร ประกอบด้วย

  • ชายสัญชาติไทย เกิดปี 2545 ซึ่งมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ 
  • ชายสัญชาติไทย เกิดปี 2537 -2544 ซึ่งมีอายุ 22-29 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ หรือผู้ที่มีผลการตรวจเลือกฯ ยังไม่แล้วเสร็จทุกกรณี 

ทั้งนี้ กองทัพบก แจ้งว่า ให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก เกณฑ์ทหาร ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในหมายเรียกเข้ารับ ราชการทหาร (แบบ สด.35) รวมถึงผู้ที่พำนักพักอาศัยอยู่ต่างประเทศหรือบุคคลที่มีสองสัญชาติ แต่ยังคงมีสัญชาติไทย และมีอายุอยู่ในกำหนดที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกด้วย 

 

เกณฑ์ทหาร ประจำปี 2566 กองทัพบก

เอกสารที่ต้องใช้เกณฑ์ทหาร

ผู้ที่จะต้องไปเข้ารับการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2566 ต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 

  • ใบสำคัญ (แบบ สด.9)
  • หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35)
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบสำคัญความเห็นแพทย์ หรือประวัติการรักษา (ถ้ามี) 
  • ประกาศนียบัตร หรือหลักฐานการศึกษา (สำหรับผู้ที่ สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป) หรือหนังสือสำคัญแสดงวิทยฐานะของ ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 หรือชั้นปีที่ 2 หรือหนังสือรับรอง

อย่างไรก็ตามผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่ไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร หรือไม่ไปเข้ารับการเกณฑ์ทหาร ตามกำหนดในหมายเรียก หรือไปแต่ไม่เข้ารับการตรวจเลือก หรือไม่อยู่จนการตรวจเลือกเสร็จ ถือว่ามีความผิดต้องได้รับโทษตามกฎหมายต่อไป