svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

วิธีผ่อนผัน "เกณฑ์ทหาร 2566" กองทัพบก ใครบ้างได้รับสิทธิ์

26 มกราคม 2566

วิธีผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2566 หลังจาก กองทัพบก ประกาศการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.เป็นต้นไป เช็คข้อมูลสิทธิ์ต่าง ๆ ทั้งหมดที่นี่

กองทัพบกประกาศ เกณฑ์ทหาร โดยทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป จนกว่าการตรวจเลือกฯ จะแล้วเสร็จ แต่ไม่เกิน วันที่ 20 เมษายน 2566 เพื่อให้ชายไทยที่อายุครบอายุ 21 ปีบริบูรณ์ เข้ารับการตรวจคัดเลือก 

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กองทัพบก กำหนดให้ผู้ที่ครบเกณฑ์ต้องไปแสดงตนเข้ารับการตรวจเลือกตามหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) โดยพร้อมเพรียงกันทุกคน แต่สำหรับผู้ที่ยังไม่พร้อม ก็สามารถแจ้งขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้ "ฐานเศรษฐกิจ" ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ครบจบที่นี่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ภาพประกอบข่าว วิธีผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 2566

ผู้มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

กองทัพบก แจ้งว่า บุคคลที่จะได้รับการผ่อนผัน มีหน้าที่ต้องไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวัน ตรวจเลือกฯ ตามที่กำหนดไว้ในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร หากไม่ไปแสดงตนเข้ารับการ ตรวจเลือกฯ ตามหมายเรียกฯ จะถือว่ามีความผิดและต้องได้รับโทษตามกฎหมาย โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับการผ่อนผัน มีดังนี้

 • นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และเมื่อได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันฯ จากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ไม่ต้องไปแสดงตนในวันตรวจเลือกฯ จนกว่าจะหมดเหตุผ่อนผันฯ
 • บุคคลที่จำเป็นต้องหาเลี้ยงบิดาหรือมารดา ซึ่งไร้ความสามารถ หรือพิการ ทุพพลภาพ หรือชราจนหาเลี้ยงชีพไม่ได้ และไม่มีผู้อื่นเลี้ยงดู
 • บุคคลที่จำเป็นต้องหาเลี้ยงบุตร ซึ่งมารดาตายหรือไร้ความสามารถ หรือพิการ ทุพพลภาพ และบุคคลที่จำเป็นต้องหาเลี้ยงพี่ หรือน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดาหรือมารดา ซึ่งบิดามารดาตาย เมื่อพี่หรือน้องนั้นหาเลี้ยงชีพไม่ได้ และไม่มีผู้อื่นเลี้ยงดู
 • บุคคลที่อยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เช่น นักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา กรณีของการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ, การศึกษา นอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ, การศึกษาตามอัธยาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และการศึกษาเฉพาะทางตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
 • บุคคลนอกเหนือจากนี้ ต้องร้องขอผ่อนผันต่อนายอำเภอท้องที่ก่อนวันตรวจเลือกฯ ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้นายอำเภอทำการสอบสวนหาข้อเท็จจริงไว้เป็นหลักฐาน และเมื่อถึงวันตรวจเลือกฯ ผู้ร้องต้องร้องขอต่อคณะกรรมการตรวจเลือกอีกครั้งหนึ่ง จึงจะได้รับสิทธิ์ผ่อนผัน

 

ภาพประกอบข่าว วิธีผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 2566

ผ่อนผันทหารต้องทำยังไง ขอผ่อนผันทหารได้ที่ไหน

นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอและบุคคลที่มีการเปลี่ยนสถานศึกษา ให้ไปยื่นหลักฐานการขอผ่อนผัน ที่สถาบันการศึกษาที่ตนเองสังกัด และต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบในการขอผ่อนผันฯ ตามที่สถาบันการศึกษานั้นๆ กำหนด 

โดยสถาบันการศึกษาดังกล่าว จะต้องส่งรายชื่อผู้ที่จะได้รับการผ่อนผันฯ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด ภูมิลำเนาทหารภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 สำหรับบุคคลที่เคยยื่นความประสงค์ขอผ่อนผันต่อ สถาบันการศึกษาไว้แล้ว ในปีก่อน ๆ ไม่ต้องดำเนินการยื่นขอผ่อนผันใหม่อีกแต่อย่างใด

พ้นระยะผ่อนผันแล้ว ต้องทำยังไง

ทั้งนี้ กองทัพบก ยังกำหนดให้ทหารกองเกินที่ได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกฯ หากพ้นฐานะการผ่อนผันฯ จะต้องไปแจ้งด้วยตนเองต่อผู้อำนวยการเขต/นายอำเภอ ภูมิลำเนาทหาร ภายใน 30 วัน นับจากวันที่พ้นฐานะการผ่อนผันฯ ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 

 • พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์หรือที่เป็นเปรียญ และนักบวชในพระพุทธศาสนาแห่งนิกายจีนหรือญวนที่มีสมณศักดิ์
 • พระภิกษุ สามเณร และนักบวชในพระพุทธศาสนาแห่งนิกายจีนหรือญวน ซึ่งเป็น นักธรรมตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • นักบวชศาสนาอื่นซึ่งมีหน้าที่ประจำในกิจของศาสนาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบสำคัญให้ไว้
 • บุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร (นักศึกษาวิชาทหาร)
 • ครูซึ่งประจำทำการสอนหนังสือหรือวิชาการต่างๆ ที่อยู่ในความควบคุมของ กระทรวง ทบวง กรม หรือราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และผู้ว่าราชการจังหวัด ออกใบสำคัญให้ไว้
 • นักศึกษาของศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 • นักศึกษาของศูนย์ฝึกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม 
 • นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 
 • นักเรียน นักศึกษา ของสถาบันศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทย

 

ภาพประกอบข่าว วิธีผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 2566

 

อย่างไรก็ตาม นักเรียน นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทยที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ ต้องไปรายงานตัวเข้ารับการตรวจเลือกฯ โดยจะได้รับสิทธิ์ผ่อนผันต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจเลือก ได้คัดคนที่ยกเว้นด้วยเหตุต่าง ๆ ออกแล้ว มีจำนวนทหารกองเกินที่จะรับราชการเป็นทหารกองประจําการได้มากกว่าจำนวนที่ฝ่ายทหารต้องการ และสามารถทำการสละสิทธิ์ผ่อนผันในวันตรวจเลือกฯ ได้ 

การใช้สิทธิสละสิทธิ์ผ่อนผันฯ ดังกล่าว จะต้องเป็นการกระทำที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าหน่วยตรวจเลือกฯ มีผู้สมัครเป็นทหารกองประจำการ ครบตามความต้องการแล้ว ทหารกองเกินจะไม่สามารถสละสิทธิการผ่อนผันการตรวจเลือกฯ เพื่อให้ผ่านการตรวจเลือกฯ โดยไม่ต้องเข้ารับราชการ ซึ่งเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตและขัดต่อรัฐธรรมนูญด้วย

ทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันฯ หากต้องการขอใช้สิทธิยกเว้น หรือผ่อนผันๆ ให้สอบถามรายละเอียดและวิธีการขอยกเว้นหรือผ่อนผันฯ ได้ที่หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ หรือ สำนักงานสัสดีกรุงเทพมหานคร จังหวัด ที่เป็นภูมิลำเนาทหารต่อไป.