svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ราชกิจจาฯ ประกาศราษฎรทั่วราชอาณาจักร มีรวมทั้งสิ้น 66,090,475 คน

23 มกราคม 2566

ราชกิจจาฯ ประกาศจํานวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565 มีรวมทั้งสิ้น 66,090,475 คน กรุงเทพมหานคร มีมากสุด จำนวน 5,494,932  คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 23 มกราคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศเรื่อง จํานวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ลงนามโดย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง


อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ผู้อํานวยการทะเบียนกลาง ประกาศจํานวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ 

ทั้งนี้พบว่า ทั่วประเทศ ไทยมีจำนวนราษฎร รวมทั้งสิ้น 66,090,475 คน 

สัญชาติไทย แบ่งเป็น ชาย 31,755,032 คน หญิง 33,351,449 คน รวม 65,106,481 คน

 

ไม่ได้สัญชาติไทย แบ่งเป็น ชาย 515,583  คน หญิง 468,411 คน รวม 983,994 คน


จังหวัดที่มีจำนวนราษฎรมากที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร มีรวม 5,494,932  คน

                  ราชกิจจาฯ ประกาศราษฎรทั่วราชอาณาจักร มีรวมทั้งสิ้น 66,090,475 คน    ราชกิจจาฯ ประกาศราษฎรทั่วราชอาณาจักร มีรวมทั้งสิ้น 66,090,475 คน    ราชกิจจาฯ ประกาศราษฎรทั่วราชอาณาจักร มีรวมทั้งสิ้น 66,090,475 คน