ราชกิจจาฯ ประกาศอาณาบริเวณเขตระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

13 มกราคม 2566

ราชกิจจาฯ ประกาศแผนผังอาณาบริเวณเขตระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี และ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช - เมืองทองธานี

 

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดเขตระบบรถไฟฟ้าตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี ในท้องที่ ตําบลบางกระสอ ตําบลท่าทราย อําเภอเมืองนนทบุรี ตําบลบางตลาด ตําบลปากเกร็ด ตําาบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และแขวงทุ่งสองห้อง แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ แขวงอนุสาวรีย์ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม แขวงรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานคร และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช - เมืองทองธานี ในท้องที่ตําบลบางตลาด ตําาบลคลองเกลือ และตําาบลบ้านใหม่ อําาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 

เพื่อประโยชน์ในการบํารุงรักษาและความปลอดภัยของระบบรถไฟฟ้าและความปลอดภัยของบุคคลที่อยู่ในเขตระบบรถไฟฟ้า ซึ่งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้สร้างขึ้น ตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี โดยมีระยะทางรวมประมาณ ๓๔.๕ กิโลเมตร 

เริ่มต้นที่จุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ที่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี บนถนนรัตนาธิเบศร์ บริเวณแยกแครายเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนติวานนท์ เส้นทางไปตามถนนติวานนท์ เลี้ยวขวาที่แยกปากเกร็ด เข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะผ่านแยกหลักสี่เชื่อมต่อกับระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ – รังสิต ที่สถานีหลักสี่ และผ่านวงเวียนอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ 

จากนั้นเส้นทางไปตามถนนรามอินทรา - จนถึงแยกเมืองมีนแล้ววิ่งตรงเข้าสู่ถนนสีหบุรานุกิจ และเลี้ยวขวาไปทางทิศใต้ข้ามคลองสามวา คลองแสนแสบและถนนรามคําแหง สิ้นสุดเส้นทางที่จุดเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ที่สถานีมีนบุรี 

 

โดยเป็นการก่อสร้างในท้องที่ ตําบลบางกระสอ ตําบลท่าทราย อําเภอเมืองนนทบุรี ตําบลบางตลาด ตําบลปากเกร็ด ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และแขวงทุ่งสองห้อง แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ แขวงอนุสาวรีย์ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม แขวงรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 

และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช - เมืองทองธานี โดยมีระยะทางรวมประมาณ ๓ กิโลเมตร เริ่มต้นที่จุดเชื่อมต่อกับ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี บริเวณสถานีเมืองทองธานี จากนั้นเส้นทางจะเลี้ยวขวา เข้าสู่ซอยแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด ๓๙ ผ่านวงเวียนเมืองทองธานี และสิ้นสุดเส้นทางบริเวณทะเลสาบ ในเมืองทองธานี โดยเป็นการก่อสร้างในท้องที่ตําาบลบางตลาด ตําาบลคลองเกลือ และตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จึงประกาศกําหนดเขตระบบรถไฟฟ้า ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“อาณาบริเวณสถานีรถไฟฟ้า” หมายความว่า สถานีรถไฟฟ้าและบริเวณโดยรอบสถานี รถไฟฟ้าและให้รวมถึงอาคารทางขึ้น - ลงของคนโดยสาร และทางเดินระหว่างอาคารสถานีรถไฟฟ้ากับ อาคารทางขึ้น - ลง ของคนโดยสารด้วย ภายในแนวเขตที่มีเครื่องหมายแสดงเขตระบบรถไฟฟ้า
กําหนดให้เป็นเขตระบบรถไฟฟ้า

ข้อ ๒ เขตระบบรถไฟฟ้าตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี และ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช - เมืองทองธานี ประกอบไปด้วย 

(๑) อาณาบริเวณสถานีรถไฟฟ้า ดังนี้

๑) สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี

๒) สถานีแคราย

๓) สถานีสนามบินนา

๔) สถานีสามัคคี

๕) สถานีกรมชลประทาน

๖) สถานีแยกปากเกร็ด

๗) สถานีเลี่ยงเมืองปากเกร็ด

๘) สถานีแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๒๘

๙) สถานีศรีรัช

๑๐) สถานีเมืองทองธานี

๑๑) สถานีแจ้งวัฒนะ ๑๔

๑๒) สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

๑๓) สถานีโทรคมนาคมแห่งชาติ

๑๔) สถานีหลักสี่

๑๕) สถานีราชภัฏพระนคร

๑๖) สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ

๑๗) สถานีรามอินทรา ๓

๑๘) สถานีลาดปลาเค้า

๑๙) สถานีรามอินทรา กม. 4

๒๐) สถานีมัยลาภ

๒๑) สถานีวัชรพล

๒๒) สถานีรามอินทรา กม. ๖

๒๓) สถานีคู้บอน

๒๔) สถานีรามอินทรา กม. ๙

๒๕) สถานีวงแหวนรามอินทรา

๒๖) สถานีนพรัตน์

๒๗) สถานีบางซัน

๒๘) สถานีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ

๒๙) สถานีตลาดมีนบุรี 

๓๐) สถานีมีนบุรี

๓๑) สถานีอิมแพ็ค เมืองทองธานี

๓๒) สถานีทะเลสาบเมืองทองธานี 

(๒) ศูนย์ซ่อมบํารุง ภายในแนวเขตที่มีเครื่องหมายแสดงเขตระบบรถไฟฟ้า กําหนดให้เป็น เขตระบบรถไฟฟ้า

(๓) อาคารจอดรถพร้อมทั้งบริเวณโดยรอบอาคารจอดรถ ภายในแนวเขตที่มีเครื่องหมาย แสดงเขตระบบรถไฟฟ้า กําหนดให้เป็นเขตระบบรถไฟฟ้า

(๔) ทางรถไฟฟ้า ภายในแนวเขตที่มีเครื่องหมายแสดงเขตระบบรถไฟฟ้า กําหนดให้เป็นเขต ระบบรถไฟฟ้า

(๕) อาคารโรงไฟฟ้าย่อยพร้อมทั้งบริเวณโดยรอบอาคารโรงไฟฟ้าย่อย ภายในแนวเขต ทีมีเครื่องหมายแสดงเขตระบบรถไฟฟ้า กําหนดให้เป็นเขตระบบรถไฟฟ้า

ทั้งนี้ ตามแผนผังท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๓ ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จัดทําแผนที่แสดงเขตระบบรถไฟฟ้า ในมาตราส่วนที่แสดงรายละเอียดได้ชัดเจนไว้ ณ ที่ทําการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และให้ประชาชนตรวจดูได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

ในแผนที่ตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงที่ตั้งเครื่องหมายแสดงแนวเขตรถไฟฟ้าไว้ด้วย 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ศักสยาม ชิดชอบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 

คลิกดูเพิ่มเติมอาณาบริเวณเขตระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู