"ประกันสังคม"สรุปเรื่องร้องเรียน เดือน ธ.ค.65 เรื่องไหนมากสุด เช็คเลย

22 ม.ค. 2566 | 04:45 น.

ประกันสังคม สรุปรายงานเรื่องร้องเรียนเดือน ธ.ค.65 จำนวน 162 เรื่อง อันดับหนึ่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม 44 เรื่อง คิดเป็น 27.16 %

สำนักงานประกันสังคม สรุปรายงานเรื่องร้องเรียนเดือนธันวาคม 2565 จากผู้ประกันตนเฉลี่ย 24,073,675 คน  มีเรื่องร้องเรียนจากทุกมาตรา จำนวน 162 เรื่อง คิดเป็นร้อยละของผู้ประกันตนที่ร้องเรียน เท่ากับ 0.0007  แยกเป็น ดังนี้

1.สถานประกอบการ จำนวน 43 เรื่อง คิดเป็น 26.54% 

2.สถานพยาบาล จำนวน 39 เรื่อง คิดเป็น 24.07%

3.เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูล 1506 จำนวน 0 เรื่อง คิดเป็น 0.00%

4.ระบบของศูนย์บริการข้อมูล 1506 จำนวน 4 เรื่อง คิดเป็น 2.47%

5.เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม จำนวน 44 เรื่อง คิดเป็น 27.16%

6.ระบบของสำนักงานประกันสังคม จำนวน 4 เรื่อง คิดเป็น 2.47%

7.เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม จำนวน 23 เรื่อง คิดเป็น 14.20%

8.เกี่ยวกับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็น 0.62%

9.อื่นๆ จำนวน 4 เรื่อง คิดเป็น 2.47%

ดำเนินการแล้วเสร็จ 160 เรื่อง

"ประกันสังคม"สรุปเรื่องร้องเรียน เดือน ธ.ค.65 เรื่องไหนมากสุด เช็คเลย

ที่มา :  สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน