svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“กรมขนส่ง” เปิดวอล์คอิน ต่อใบขับขี่ 2565 ใช้เอกสารอะไรบ้าง

03 ตุลาคม 2565

คลายล็อคแล้ว “กรมการขนส่ง” เปิดวอล์คอิน ต่อใบขับขี่ 2565 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หลังภาครัฐผ่อนคลายสถานการณ์โควิด-19 เผยใช้เอกสารอะไรบ้าง

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกผ่อนคลายมาตรการให้ผู้ที่มีความประสงค์ต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่ผ่านการอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com มาแล้ว สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม ผลผ่านการอบรมออนไลน์ พร้อมใบรับรองแพทย์ เข้ารับบริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้โดยไม่ต้อง จองคิวล่วงหน้าได้ทุกสำนักงานขนส่ง ทั้งสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 และสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

 

ทั้งนี้การขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (ชนิด 2 ปี เป็น 5 ปี) สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ การขอรับใบแทนใบอนุญาตขับรถที่ชำรุด สูญหาย หรือขอแก้ไขรายการ การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ และการขอรับหรือ ขอต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะ สามารถเข้ารับบริการได้ทั้ง   จองคิวล่วงหน้า และ walk in ได้เช่นเดียวกัน โดยจะให้บริการผู้ที่จองคิวล่วงหน้าเป็นอันดับแรก 
 

อย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่ได้จองคิวมาจะเข้ารับบริการในลำดับถัดไป กรณีดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในวันนั้นเจ้าหน้าที่จะนัดคิวเพื่อดำเนินการต่อไป สำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์ต่อใบอนุญาตขับรถ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้วจะออกใบนัดเพื่อดำเนินการในโอกาสต่อไปอย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่ได้จองคิวมาจะเข้ารับบริการในลำดับถัดไป กรณีดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในวันนั้นเจ้าหน้าที่จะนัดคิวเพื่อดำเนินการต่อไป สำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์ต่อใบอนุญาตขับรถ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้วจะออกใบนัดเพื่อดำเนินการในโอกาสต่อไป

“กรมขนส่ง” เปิดวอล์คอิน ต่อใบขับขี่ 2565 ใช้เอกสารอะไรบ้าง