เปิดชื่อพระราชทาน "สถานีกลางบางซื่อ-รถไฟสายสีแดง"

29 กันยายน 2565

รู้ยัง "สถานีกลางบางซื่อ-รถไฟสายสีแดง" เปลี่ยนชื่อใหม่ หลังได้รับพระราชทานชื่อเส้นทาง "สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์" "นครวิถี-ธานีรัถยา"

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีหนังสือที่ นร 0508/ท 4784 ลว. 2 ก.ย. 2565 เรื่อง ขอพระราชทานชื่อเส้นทางรถไฟโครงการระบบรถไฟชานเมืองเมืองสายสีแดงอ่อน (บางซื่อ - ตลิ่งชัน) โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม (บางซื่อ - รังสิต) และสถานีกลางบางซื่อ

 

 

 ทั้งนี้แจ้งว่า สลค. ได้ขอให้ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทต่อไปแล้ว และได้รับแจ้งจากสำนักพระราชวังว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อเส้นทางรถไฟฯ และสถานีกลางบางซื่อ ดังนี้

1. พระราชทานชื่อเส้นทางรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน (บางซื่อ - ตลิ่งชัน) ระยะที่ 1 ว่า ‘นครวิถี’ ความหมาย 'เส้นทางของเมือง'

 

 

2. พระราชทานชื่อเส้นทางรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม (บางซื่อ - รังสิต) ระยะที่ 1 ‘ธานีรัถยา’ ความหมาย 'เส้นทางของเมือง'

 

 

3. พระราชทานชื่อสถานีกลางบางซื่อว่า ‘สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์’ ความหมาย 'ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งแห่งกรุงเทพมหานคร'

เปิดชื่อพระราชทาน "สถานีกลางบางซื่อ-รถไฟสายสีแดง"