svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

จดทะเบียนสมรส วันวาเลนไทน์ 2566 ใช้เอกสารอะไร อายุเท่าไหร่จดได้

12 กุมภาพันธ์ 2566

วิธีการเตรียมความพร้อม “จดทะเบียนสมรส” วันวาเลนไทน์ 2566 มีใช้เอกสารอะไรต้องใช้ อายุเท่าไหร่ถึงจดทะเบียนได้ รวมทั้งขั้นตอนวิธีการจดทะเบียนทั้งหมด

วันวาเลนไทน์ 2566 คู่รักหลายคนคงตัดสินใจใช้ช่วงเวลาพิเศษในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี “จดทะเบียนสมรส” เพื่อเป็นการนับหนึ่งของการสร้างครอบครัว และยืนยันถึงความรักที่มั่นคงต่อไปในอนาคต

แต่ละปีมีคู่รักที่สนใจจดทะเบียนสมรสกันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่มีชื่อเป็นมงคล ทั้งบางรัก บางแค รวมทั้งในจังหวัดต่าง ๆ โดยการเดินทางไปจดทะเบียนสมรสนั้น ก็ต้องจัดเตรียมเอกสารให้พร้อม และมีขั้นตอนการดำเนินการที่ควรรู้หลายเรื่อง

ฐานเศรษฐกิจ รวบรวมรายละเอียดของการจดทะเบียนสมรส ตั้งแต่คุณสมบัติผู้จดทะเบียน เอกสารที่ต้องใช้ ขั้นตอนในการขอจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม และข้อมูลสำคัญต่าง ๆ สามารถเช็ครายละเอียดได้ ดังนี้

 

วิธีการเตรียมความพร้อม “จดทะเบียนสมรส” วันวาเลนไทน์ 2566

คุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรส

 • ชายหรือหญิงมีอายุครบ 17 ปี บริบูรณ์ กรณีมีเหตุอันควร ศาลอาจอนุญาตให้ทำการสมรสก่อนที่ชายและหญิงมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ได้ 
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือเป็นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
 • ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดามารดา
 • ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น
 • ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้
 • หญิงหม้ายจะสมรสใหม่ เมื่อการสมรสครั้งก่อนได้สิ้นสุดไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่ คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น สมรสกับคู่สมรสเดิม มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์ ศาลมีคำสั่งให้สมรสได้ และมีคำสั่งของศาลให้สมรสได้
 • ผู้เยาว์จะทำการสมรสได้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้มีอำนาจให้ความยินยอมได้ตามกฎหมาย

เอกสาร จดทะเบียนสมรสใช้อะไรบ้าง

 • บัตรประจำตัวประชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้สำหรับบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัวตามกฎหมาย
 • สำเนาหนังสือเดินทางกรณีชาวต่างประเทศ
 • หนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูตหรือสถานกงสุลหรือองค์การของรัฐบาลประเทศนั้น มอบหมาย พร้อมแปล (กรณีชาวต่างประเทศขอจดทะเบียนสมรส)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 

วิธีการเตรียมความพร้อม “จดทะเบียนสมรส” วันวาเลนไทน์ 2566

จดทะเบียนสมรสที่ไหนได้บ้าง 

การจดทะเบียนสมรส สามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนได้ทุกแห่ง โดยไม่ต้องคำนึงถึงภูมิลำเนาของ คู่สมรส โดยคู่สมรสยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสำนักทะเบียนเขตใดก็ได้ โดยไม่คำนึงถึงภูมิลำเนาของคู่สมรส 

ส่วนคู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องนำบิดาและมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมมาให้ความยินยอม พร้อมทั้งมีพยานบุคคลจำนวน 2 คน

นอกจากนี้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่าย เป็นคนต่างด้าว ต้องขอหนังสือรับรองสถานภาพบุคคล  จากสถานทูตหรือกงสุลสัญชาติที่ตนสังกัด หนังสือรับรองนั้น ต้องแปลเป็นภาษาไทยและมีคำรับรอง การแปลถูกต้อง ยื่นพร้อมคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสำนักงานเขต

ค่าธรรมเนียม

การจดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนที่จด ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียน ต้องเสียค่าธรรมเนียน 200 บาท  พร้อมจัดยานพาหนะ รับ - ส่ง นายทะเบียน การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียนในท้องที่ห่างใกล เสียค่าธรรมเนียม 1 บาท

 

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง