svasdssvasds

เกณฑ์ทหาร 2565 น้ำหนัก ส่วนสูง อายุ เท่าไหร่ ถึงเข้าเกณฑ์ต้องรับใช้ชาติ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
10 เม.ย. 2565 เวลา 22:15 น. 29.8k

เช็คข้อมูลการเกณฑ์ทหาร 2565 กองทัพบก ผู้ที่เข้าข่ายต้องรับใช้ชาติ ต้องมีน้ำหนัก ส่วนสูง อายุ เท่าไหร่ คัดเลือกวันไหน ตรวจสอบรายละเอียดเลยที่นี่

หลังจากกองทัพบก ประกาศทำการเกณฑ์ทหาร หรือตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ในปี 2565 ดำเนินการพร้อมกันใน 77 จังหวัด 928 หน่วยตรวจเลือก เริ่มต้นระหว่างวันที่ 1-20 เม.ย. 2565 (เว้นวันที่ 6 และ 13 - 15 เม.ย. 2565)

 

สำหรับการส่งคนเข้ากองประจำการต้องมีน้ำหนัก ส่วนสูง ดังนี้ 

 • คนที่มีร่างกายสมบูรณ์ มีขนาดรอบตัว ตั้งแต่ 76 เซนติเมตรขึ้นไปในเวลาหายใจออก 
 • สูงตั้งแต่ 1 เมตร 46 เซนติเมตรขึ้นไป 
 • แต่จะคัดเลือกคนที่มีขนาดสูงตั้งแต่ 1 เมตร 50 เซนติเมตรขึ้นไปก่อน 
 • ถ้ามีจำนวนมากกว่าที่ทางราชการต้องการ ให้ทำการจับสลาก เพื่อกำหนดคนเข้ากองประจําการต่อไป

สำหรับผู้ที่อยู่ในกำหนดเรียกไปเข้ารับการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2565 มีดังนี้

 • ชายสัญชาติไทย เกิด พ.ศ. 2544 ซึ่งมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ 
 • ชายสัญชาติไทย เกิด พ.ศ. 2536 – 2543 (อายุ 22-29 ปี ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก หรือการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จ) 
 • ต้องเตรียมตัวเข้ารับการตรวจเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร(แบบ สด.35) 
 • รวมถึงบุคคลที่พำนักพักอาศัยอยู่ต่างประเทศหรือบุคคลที่มีสองสัญชาติแต่ยังคงมี สัญชาติไทยและอายุอยู่ในกำหนดที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ ก็จะต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ

เอกสารที่ต้องเตรียมไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

 • บัตรประชาชน 
 • ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9)
 • หมายเรียกฯ (สด.35)
 • วุฒิการศึกษา(สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป)    
 • หรือหนังสือสำคัญแสดงวิทยฐานะของ ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 หรือชั้นปีที่ 2 หรือหนังสือรับรองดังกล่าว ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ไปแสดงต่อคณะกรรมการตรวจเลือกด้วย
 • ใบรับรองแพทย์ หรือประวัติการรักษา (ถ้ามี)
   

 

ทั้งนี้ผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่ไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) หรือไม่ไปเข้ารับการตรวจเลือกฯ ตามหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) หรือไป แต่ไม่เข้ารับการตรวจเลือกฯ หรือไม่อยู่จนการตรวจเลือกฯ จะแล้วเสร็จ ให้ถือว่ามีความผิดต้องได้รับโทษ ตามกฎหมาย

 

สำหรับรายละเอียดในการตรวจเลือกเกณฑ์ทหาร รวมถึงข้อสงสัยและข้อควรปฏิบัติอื่นๆ สามารถสอบถามได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ดังนี้

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด