การบินไทย ออกประกาศโยกย้ายพนักงานฝ่ายบริหาร 13 ตำแหน่ง

27 ส.ค. 2564 เวลา 9:48 น. 1.3k

การบินไทย ออกประกาศโยกย้ายพนักงานรวม 13 ตำแหน่ง เป็นฝ่ายบริหาร 4 ตำแหน่ง ทั้งสังกัดสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการพาณิชย์ รวมถึงหน่วยการบิน

วันนี้ (27สิงหาคม2564)นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคลรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ออกคำสั่ง 2 ฉบับแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน รวม 13 ตำแหน่ง ดังนี้

 

คำสั่งบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 062 /2564 เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับบริหารโดยระบุว่า คณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่11/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 มีมติรับทราบการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับบริหาร ดังนี้

สังกัดสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (DD)

1. นายสุทธิโชค รอดลี้จิตร ผู้อำนวยการฝ่ายขาย (DS) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สังกัดสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (DD-SR)

 

สังกัดสายการพาณิชย์(DN)

2. นายกรกฎ ชาตะสิงห์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการภาดพื้น (DG) (ระดับ 11) ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขาย (DS)

 

สังกัดหน่วยธุรกิจการบิน (DV)

3. นายณัฏฐพงศ์ โภไคยรัตน์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการคลังสินค้าและไปรษณีย ภัณฑ์ (DX)(ระดับ 11) ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการภาดพื้น (DG) (ระดับ 11)

 

4. นายสุชาติ ประทีปลัดดา หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า (XB) ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (DX) (ระดับ 11)

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นดันไป สั่ง ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564

 

 

 

การบินไทย ออกประกาศโยกย้ายพนักงานฝ่ายบริหาร 13 ตำแหน่ง

 

รวมทั้งยังได้ออกคำสั่งบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 061 /2564 เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานนโยบายทรัพยากรบุคคล (EMM-HR) ในการประชุมครั้งที่24/2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งพนักงานซึ่งได้รักษาการครบ 3 เดือน และผลประเมิน การปฏิบัติงานผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

 

สังกัดสายการพาณิชย์ (DN)

1. นางสาวสุนิทรา มีนะนันท์ รักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนระบบการพาณิชย์ (รักษาการ RC-A) (ระดับ 9) ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนระบบการพาณิชย์ (RC-A) (ระดับ 9)

 

2. นางสาวพิมลา วงศาโรจน์ รักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานระบบการพาณิชย์ (รักษาการ RC-A2)(ระดับ 8) ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานระบบการพาณิชย์ (RC-A2) (ระดับ 8)

 

3. นายถิรวรรธน์ ทองเผือก รักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานขาย-อินเดีย (รักษาการ DS-A1) (ระดับ 8) ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานขาย-อินเดีย (DS-A1) (ระดับ 8) สังกัดสายปฏิบัติการ (DO)

 

4. นายภัทรวิทย์ ประพัฒน์ทอง รักษาการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและดวบคุมคุณภาพ การปฏิบัติการบนเครื่องบิน (รักษาการ QB)ดำรงดำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและควบคุมคุณภาพการปฏิบัติการบนเครื่องบิน (QB) สังกัดหน่วยธุรกิจการบิน (DV)

 

5. นายศุภฤกษ์ ภิญโญมิตร รักษาการ หัวหน้าฝ่ายผลิตและบริการ (รักษาการ CC) ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผลิดและบริการ (CC)

 

6. นายปราโมทย์ ธีรธรรม รักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานการผลิดและบริการสายการบิน (รักษาการ CC-B) (ระดับ 9) ดำรงดำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการผลิตและบริการสายการบิน (CC-B)(ระดับ 9)

 

7. นายประวิทย์ โพธิวุฒิ รักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการขนส่งสายการบิน (รักษาการ CC-B2) (ระดับ 8 ดำรงดำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการขนส่งลายการบิน (CC-B2) (ระดับ 8)

 

8. นายคชินทร์ ไชยบุญเรือง รักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานครัวการบินเชียงใหม่ (รักษาการ CC-2)(ระดับ 8) ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานครัวการบินเชียงใหม่ (CC-2) (ระดับ 8)

 

9. นางประอรนูช จินดาพล รักษาการ Ground Services Specialist (ระดับ 8) สถานีภูเก็ด (HKT) สังกัดกลุ่มงานบริการและควบคุมสถานีภูมิภาค (GD-B) ดำรงตำแหน่ง Ground Services Specialist(ระดับ 8) สถานีภูเก็ด (HKT) สังกัดกลุ่มงานบริการและควบคุมสถานีภูมิภาค (GD-B)

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

การบินไทย ออกประกาศโยกย้ายพนักงานฝ่ายบริหาร 13 ตำแหน่ง

การบินไทย ออกประกาศโยกย้ายพนักงานฝ่ายบริหาร 13 ตำแหน่ง

แท็กที่เกี่ยวข้อง