ศาลล้มละลายกลางไฟเขียว "การบินไทย" ลดทุนจดทะเบียนเหลือ 2.1 หมื่นล้าน

18 ส.ค. 2564 เวลา 14:42 น.620

ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งอนุญาต "การบินไทย" ลดทุนจดทะเบียน 5,161.29 ล้าน จาก 2.6 หมื่นล้าน เหลือ 2.1 หมื่นล้านตามมติของที่ประชุมเจ้าหนี้ และคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟู

นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้รับมอบอำนาจจากผู้บริหารแผน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยว่า ตามที่ เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2564 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ และคำร้องขอแก้ไขแผนตามมติของที่ประชุมเจ้าหนี้ ต่อมาคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 5256 เมื่อวันที่ 8 ก.ค.ได้มีมติ ดังนี้

 

1. อนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 26,989,009,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 21,827,719,170 บาท โดยการตัดหุ้นในบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้ออกและจำหน่ายจำนวน 516,129,033 หุ้น

 

ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ในหัวข้อ 5.6 เรื่อง การปรับโครงสร้างทุน การลดทุน และการเพิ่มทุน ข้อ (2.1)

2. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังมีรายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

 

บริษัทฯ ขอเรียนว่า ได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลาง โดยศาลมีคำสั่งอนุญาต และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 26,989,009,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 21,827,719,170 บาท และจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.

 

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 ส.ค.2564

ศาลล้มละลายกลางไฟเขียว "การบินไทย" ลดทุนจดทะเบียนเหลือ 2.1 หมื่นล้าน

ทั้งนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการหลังจากการบินไทยดำเนินการลดทุนจดทะเบียน การบินไทยจะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการจัดสรรและการออกหุ้นตามสัญญาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Share Option) (“สิทธิในการซื้อหุ้น”) จำนวน 196,449,472,520 บาท

 

จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 21,827,719,170 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 218,277,191,690 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 19,644,947,252 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท การบินไทยจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในข้อนี้ ดังนี้

 

  • จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้คลัง-เจ้าหนี้สินเชื่อใหม่ โดย จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของการบินไทย จำนวนไม่เกิน 9,822,473,626 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 (กระทรวงการคลัง) และ/หรือ ผู้รับโอนสิทธิในการซื้อหุ้นในราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น

 

ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 และ/หรือ ผู้รับโอนสิทธิในการซื้อหุ้นที่จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามข้อนี้อาจทำในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้

 

  • จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของการบินไทย จำนวนไม่เกิน 1,903,608,176 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 6 และเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้รายที่แสดงความประสงค์ที่จะแปลงหนี้ออกเบี้ยใหม่ตั้งพักเป็นหุ้นสามัญตามเงื่อนไขการคำนวณดอกเบี้ยใหม่ ในราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น

แท็กที่เกี่ยวข้อง