"การบินไทย"ครึ่งแรกปี64กำไร13,336ล้านโล๊ะขายสินทรัพย์ปรับโครงสร้างหนี้

16 ส.ค. 2564 เวลา 1:47 น.4.6k

"การบินไทย"แจ้งผลประกอบการ 6 เดือนแรกปี2564 กำไร 13,336ล้านบาทจากการขายสินทรัพย์และปรับโครงสร้าง แม้จะยังขาดทุนจากการดำเนินงานโดยมีรายได้ลดลง 76%

บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI รายงานผลประกอบการในงวดหกเดือนแรกของปี 2564 ระบุว่าบริษัทมีรายได้9,553 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 30,265 ล้านบาทหรือ76.0%

 

สาเหตุสำคัญเนื่องจากจากทั้งรายได้จากการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าลดลงรวม 30,142 ล้านบาท หรือ86.7% เป็นผลจากปริมาณการผลิตและการขนส่งลดลงจากการหยุดบินเที่ยวบินประจำชั่วคราว ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2563

 

นอกจากนี้รายได้การบริการอื่น ๆ ลดลง 1,505 ล้านบาทหรือ 33.0% จากจำนวนสายการบินลูกค้าลดลง แต่มีรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 1,382 ล้านบาท

สำหรับค่าใช้จ่ายรวม 21,458 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน34,772 ล้านบาท (61.8%) สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้ดำเนินการโดยส่วนใหญ่ลดลง ตามปริมาณการผลิตและปริมาณการขนส่งที่ลดลง และการลดค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่นอย่างเข้มงวด

 

แต่ยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยรายได้ที่สูญเสียไปจากการหยุดบิน ส่งผลให้ขาดทุนจากการดำเนินงาน 11,905 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4,507 ล้านบาท (27.5%) บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 13,336 ล้านบาท

"การบินไทย"ครึ่งแรกปี64กำไร13,336ล้านโล๊ะขายสินทรัพย์ปรับโครงสร้างหนี้

ในขณะที่ปีก่อนขาดทุน 34,414 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 6.11 บาท เปรียบเทียบกับปีก่อน ขาดทุนต่อหุ้น 15.77 บาท

ในงวดหกเดือนแรกของปี 2564 บริษัทฯมีรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวสุทธิเป็นจำนวน 25,683 ล้านบาท ประกอบด้วย

 

  • กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,633 ล้านบาท
  • กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทสายการบินนกแอร์จำกัด (มหาชน) จำนวน 95 ล้านบาท
  •  กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 8,675 ล้านบาท
  •  เงินชดเชยโครงการร่วมใจจากองค์ 4,896 ล้านบาท
  • เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง 613 ล้านบาท - รายการปรับปรุงผลประโยชน์พนักงาน 8,323 ล้านบาทจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและนโยบายผลประโยชน์ของพนักงาน
  • ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องบินและสินทรัพย์สิทธิการใช้และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน จำนวน -18,459 ล้านบาท จากการปรับลดมูลค่าสินทรัพย์ สิทธิการใช่ใหม่ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน นังสือข้อตกลง(Letter OfIntent หรือ LOI ) เป็นผลให้ต้องกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องบินสินทรัพย์สิทธิการใช้
  • ขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ่งเป็นไปตามตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 จำนวน 1,039 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการตั้งค่าค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด จำนวน 1,259 ล้านบาท
  • ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน5,954 ล้านบาท ประกอบด้วย ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (Unrealized FX Loss) จำนวน6,003 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการปรับยอดเงินกู้รวม รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าดำเนินงานเครื่องบิน และสินทรัพย์อื่นที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท ณ วันสิ้นงวด โดยเฉพาะเงินบาทต่อเงินสกุลยูโรอ่อนค่าเมื่อเทียบ ณ 3 ธันวาคม 2563 และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นแล้ว (Realized FX Gain) จำนวน 49ล้านบาท

 

ล่าสุดบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ออกแถลงข่าวชี้แจงผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยขาดทุนจากการดำเนินงาน 14,335 ล้านบาท มีรายได้รวมทั้งสิ้น 10,220 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 30,273 ล้านบาท หรือ 74.8%

"การบินไทย"ครึ่งแรกปี64กำไร13,336ล้านโล๊ะขายสินทรัพย์ปรับโครงสร้างหนี้

รายได้การขนส่งผู้โดยสารและสินค้าลดลง 30,486 ล้านบาท (84.2%) และรายได้จากการบริการอื่นๆ ลดลง 1,417 ล้านบาท (35.5%) ในขณะที่มีรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 1,630 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 24,555 ล้านบาทต่ำกว่าปีก่อน 34,246 ล้านบาท (58.2%)

 

เนื่องจากค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่แปรผันตามปริมาณการผลิตการขนส่งที่ลดลง ตลอดจนการดำเนินการเพื่อลดค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ดี บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวสุทธิเป็นรายได้จำนวน 25,899 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ อาทิ การปรับโครงสร้างหนี้ การขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และปรับปรุงต้นทุนอากาศยาน เป็นต้น

 

ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ จำนวน 11,121 ล้านบาท โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 11,125 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 5.10 บาท

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจำนวน 168,582 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 40,715  ล้านบาท (19.5%) มีหนี้สินรวมจำนวน 285,066 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 52,896 ล้านบาท (15.7%) ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวน -116,484  ล้านบาท ติดลบลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 12,181 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการฯ และแผนปฏิรูปธุรกิจทั้งในส่วนของการหารายได้เสริมจากกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากการขนส่ง และการปรับลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง อาทิ การปรับโครงสร้างและลดขนาดองค์กร รวมทั้งต้นทุนการดำเนินงานด้านอื่นๆ เพื่อรักษาสภาพคล่องระหว่างจัดหาสินเชื่อใหม่และจนกว่าสถานการณ์โดยรวมในอุตสาหกรรมการบินจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

.

แท็กที่เกี่ยวข้อง