svasdssvasds

ตลท.ลุยปรับปรุงหลักเกณฑ์จัดทำดัชนี เตรียมใช้ "Free Float" คำนวณ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
07 พ.ย. 2564 เวลา 10:51 น. 506

ตลท.เผยผลเฮียริ่งแนวทางการปรับปรุงดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมปรับเกณฑ์สภาพคล่องคัดเลือกหุ้น ใช้หุ้นเข้าข่ายมาตรการ Market Surveillance measure list และ Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted คำนวณดัชนี

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นถึงแนวทางการปรับปรุงดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้รับจากผู้ตอบแบบสอบถาม 118 ราย ประกอบด้วย ผู้ลงทุนทั่วไป บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียน ที่ปรึกษาทางการเงิน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ว่า ตลท. จะปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดทำดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งการปรับเกณฑ์สภาพคล่องการคัดเลือกหุ้นใน Tradable Index โดยนำข้อมูลหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (Market Surveillance measure list) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ  มาประกอบการพิจารณา และในส่วนของการปรับการคำนวณดัขนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็น Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted

ทั้งนี้ ตลท. จะปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดทำดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในด้านเกณฑ์สภาพคล่องตามหลักการข้างต้น โดยเริ่มใช้ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบในดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯรอบปลายปี

2564 ซึ่งจะมีการประกาศผลการคัดเลือกในช่วงเดือนธันวาคม 2564 และใช้ในการคำนวณดัชนีในช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

 

สำหรับการปรับการคำนวณดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็น Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะศึกษาและพิจารณาความเหมาะสมของนิยามในการกำหนด Free Float และ Strategic partner, ศึกษาแนวทางการนำสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) มาใช้เป็นตัวแปรในการคำนวณน้ำหนักของหุ้นในดัชนี, กำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและทำให้การเปลี่ยนผ่านมีความราบรื่น และหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดรายละเอียดก่อนแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ลงทุนทราบเป็นการทั่วไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง