ตลท.เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ STAR ด้วย Cash Balance

20 ก.ย. 2564 เวลา 4:08 น. 182

ตลท.เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ STAR ระหว่างวันที่ 23 ก.ย. 64–25 ต.ค. 64 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance เตือนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย ศึกษาข้อมูลโดยละเอียด

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้หลักทรัพย์ของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (STAR) เข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานระยะที่ 1 (NC ระยะที่ 1) กรณีบริษัทหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2564 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-compliance) และเครื่องหมาย SP (Suspension) หลักทรัพย์ของ STAR ต่อมาบริษัทได้แจ้งแนวทางดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนแล้ว(รายละเอียดปรากฏตามข่าว STAR วันที่17 กันยายน 2564)
 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรให้ดำเนินการดังนี้

1. เปิดให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ STAR ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 โดยผู้ลงทุนต้องซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance กล่าวคือ ผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์

2. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย NC กำกับตลอดระยะเวลาที่ให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อเตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์

3. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกำหนดให้หลักทรัพย์ STAR มีราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายโดยมีผลตั้งแต่วันที่23 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย (อย่างไรก็ดีหากในวันที่ 23 กันยายน 2564 ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้เกณฑ์ราคาสูงสุดและต่ำสุด(Ceiling & Floor) นี้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น) และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ STAR แล้ว ในวันทำการถัดไปราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหลักทรัพย์ STAR จะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ
 

เมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว ( คือตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของ STAR โดยขึ้นเครื่องหมาย SP จนกว่าบริษัทจะแก้ไขให้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะกลับมาซื้อขายได้ตามปกติ หรือหากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ภายในเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจจะพิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนต่อไป

อย่างไรก็ดี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ และโปรดศึกษาข้อมูลของ STAR โดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลงบการเงินพร้อมความเห็นผู้สอบบัญชีงวดล่าสุด และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ล่าสุดที่บริษัทเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลสำคัญของบริษัทโดย คลิกข้อมูล STAR*
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง