โออิชิ ส่ง ‘นํ้าดื่มสะอาด’ เสริมสุขอนามัยชุมชน

01 พฤษภาคม 2565

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่บริเวณรอบโรงงาน ผ่านโครงการ “น้ำดื่มสะอาด” ยังเป็นพันธกิจหลักในการดูแลช่วยเหลือสังคมของโออิชิ ซึ่งทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

“นงนุช บูรณะเศรษฐกุล” กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป (มหาขน)กล่าวว่า จากเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โออิชิเน้นการให้ความช่วยเหลือ ผ่านการส่งต่อองค์ความรู้ โดยนำทักษะความเชี่ยวชาญด้านการผลิตเครื่องดื่ม ไปช่วยพัฒนาในแต่ละชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ
  โออิชิ ส่ง ‘นํ้าดื่มสะอาด’ เสริมสุขอนามัยชุมชน

ปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับการบริโภค ยังคงเป็นปัญหาของชุมชนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ โออิชิในฐานะภาคเอกชนผู้เชี่ยวชาญและมีศักยภาพด้านการผลิตเครื่องดื่ม จึงริเริ่มจัดโครงการ “น้ำดื่มสะอาด” ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 

โออิชิได้ส่งทีมวิศวกรและฝ่ายประกันคุณภาพ ที่มีความเชี่ยวชาญลงพื้นที่สำรวจปัญหาและติดตั้งระบบน้ำดื่มสะอาด ซึ่งประกอบด้วย เครื่องกรองน้ำระบบ RO ที่ได้มาตรฐาน ปั๊มน้ำ ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ และเครื่องทำน้ำเย็น

โออิชิ ส่ง ‘นํ้าดื่มสะอาด’ เสริมสุขอนามัยชุมชน

พร้อมจัดอบรมวิธีการใช้งาน การทำความสะอาด และการบำรุงรักษาให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบ รวมทั้งการเข้าไปตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้มีน้ำดื่มสะอาดถูกหลักอนามัยบริโภค

โออิชิ ส่ง ‘นํ้าดื่มสะอาด’ เสริมสุขอนามัยชุมชน

 โครงการ “น้ำดื่มสะอาด” 3 ปีที่ผ่านมา ส่งมอบความช่วยเหลือให้กับโรงเรียน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี (ปี พ.ศ. 2561) โรงเรียนวัดพืชนิมิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ปี พ.ศ. 2562) โรงเรียนบ้านหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี (ปี พ.ศ. 2563) และล่าสุด โรงเรียนวัดสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โออิชิ ส่ง ‘นํ้าดื่มสะอาด’ เสริมสุขอนามัยชุมชน  

จากโครงการ “น้ำดื่มสะอาด” ได้ช่วยเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนรวมกว่า 2,000 คน และโออิชิยังเดินหน้าขยายโครงการน้ำดื่มสะอาดไปยังชุมชนอื่นๆ ต่อเนื่อง

 

หน้า 18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 42 ฉบับที่ 3,778 วันที่ 28 - 30 เมษายน พ.ศ. 2565