มหิดล สร้าง Change Agents เปลี่ยนระบบทำงาน"จากอำนาจสู่การรับฟัง"

19 มี.ค. 2565 | 05:26 น.

สสส. ร่วมมือ ม.มหิดล นำ "จิตตปัญญา" ติดอาวุธสมอง สร้าง Change Agents ขับเคลื่อนพลังความคิดมนุษย์รับการเปลี่ยนแปลงของโลก ด้วยการเปิดรับ พร้อมเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ จากการใช้อำนาจ ไปสู่ "การรับฟังด้วยความเข้าใจ" เปลี่ยนทัศนคติ และเกิดความร่วมมือ นำไปสู่เป้าหมายร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะ "ปัญญาของแผ่นดิน" ซึ่งมี"ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา" ทำหน้าที่ขับเคลื่อน "โครงการหยั่งรากจิตตปัญญา" ด้วยการใช้ "จิตตปัญญา" เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา ที่มนุษย์ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอันซับซ้อนของโลก 

รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

"จิตตปัญญา" เป็นศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อทำงานกับมิติด้านในของมนุษย์ เน้นการศึกษาเพื่อสร้างความตื่นรู้ของจิต เพื่อเป็นฐานของการสร้างปัญญาในการเข้าไปเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและชีวิตอย่างเท่าทันและถูกต้อง โดยกระบวนการทางจิตตปัญญาที่ใช้ในการขับเคลื่อนตามแผนการส่งเสริม "สุขภาวะทางปัญญา" ของ สสส. มีเป้าหมายแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่หนึ่ง การบ่มเพาะกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะทางปัญญา

 

ระยะที่สอง การขยายผลสู่สถาบันต้นแบบสุขภาวะทางปัญญา

 

และระยะที่สาม ยกระดับสถาบันต้นแบบต่างๆ ขึ้นสู่การเป็นเครือข่ายสุขภาวะทางปัญญาที่เข้มแข็งในกลุ่มสถาบันการศึกษา 

มหิดล สร้าง Change Agents เปลี่ยนระบบทำงาน\"จากอำนาจสู่การรับฟัง\"

เป้าหมายสุดท้าย คาดหวังว่าจะขับเคลื่อนให้เกิดสถาบันการศึกษาต้นแบบที่มี "หัวใจความเป็นมนุษย์" ในประเทศไทย

ในปัจจุบันความร่วมมือดังกล่าวอยู่ในระยะแรกที่มุ่งสร้างกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ กลุ่มคนที่มีศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา และการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองและบริบทใกล้ตัวที่ตนเองร่วมงานอยู่ 

 

กลุ่มเป้าหมาย คือ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ กลุ่มวิทยาลัยพยาบาล และกลุ่มสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ

 

นอกจากนี้ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ยังขับเคลื่อนงานผ่านวิทยาเขตต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา "Mindfulness Campus" ร่วมกับ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดลในการใช้แนวคิดและกระบวนการทางจิตตปัญญา เข้าไปขับเคลื่อนในทุกภาคส่วน และทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

 

ล่าสุด เมื่อวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมาศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดประชุมวิชาการ "จิตตปัญญาสิบห้าปีการเติบโตจากภายในสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์" ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้สร้าง "Change Agents" ให้เกิดขึ้นอีกมากมาย ที่พร้อมเป็น "พลังสำคัญ" ในการออกไปขยายผลสู่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในชุมชน อาทิ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณสุขท้องถิ่น ตลอดจนวิทยาลัยการพยาบาล และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อสร้าง"เมล็ดพันธุ์ที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์" พร้อมปลูกให้กับ"อนาคตของชาติ" เพื่อให้พร้อมเติบโตขึ้นเป็นบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรทางการศึกษาของชาติที่สมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป

 

คณะทำงานขับเคลื่อนด้วยกระบวนการทางจิตตปัญญาศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คาดว่า เมื่อประชาชนชาวไทยได้รับการติดตั้ง "อาวุธทางปัญญา" แล้วจะสามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ จากการใช้อำนาจ ไปสู่การพร้อมรับฟังด้วยความเข้าใจ จนสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และเกิดความร่วมมือที่จะนำไปสู่การมีเป้าหมายร่วมกัน หรือสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ในที่สุด