svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

BEM เซ็นเอ็มโอยู สนับสนุนผู้พิการมีงานทำ

30 ตุลาคม 2564

BEM ร่วมกับ กรมการจัดหางาน ลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริม และสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม

นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ร่วมกับกรมการจัดหางาน  

BEM เซ็นเอ็มโอยู สนับสนุนผู้พิการมีงานทำ

โดยบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการมีงานทำและเป็นการสนับสนุนให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ให้สิทธิจัดจ้างเหมาช่วงงานแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 

BEM เซ็นเอ็มโอยู สนับสนุนผู้พิการมีงานทำ

ในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือกับภาครัฐในการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือดูแลสังคม โดย BEM เห็นถึงสำคัญของการมีงานทำของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการที่ยังมีทั้งศักยภาพ และความต้องการในการทำงาน เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสให้คนพิการ ช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้เพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป