โอนแล้ว!เงินอุดหนุนบุตร-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยความพิการ เช็คด่วน

09 กันยายน 2564

โอนแล้ว!วันที่ 10 ก.ย.นี้ กลุ่มเปราะบางรับเงินช่วยเหลืองวดประจำเดือนกันยายน ทั้งเงินอุดหนุนบุตร,เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ,เบี้ยผู้พิการ ตรวจสอบจำนวนเงินทั้งหมดที่นี่

วันที่ 10 กันยายน 2564 กรมบัญชีกลางได้โอนเงินให้กับกลุ่มเปราะบาง อันประกอบไปด้วยเด็กที่จะได้รับเงินอุดหนุนบุตรจำนวน 600 บาท ,ผู้สูงอายุที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวน  600 -1,000 บาท,และผู้พิการได้รับเบี้ยความพิการจำนวน 800 บาท และ 1,000 บาท 

 

สำหรับในกลุ่มเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนบุตรนั้น จะมีรอบปฏิทินการเบิกจ่าย"เงินอุดหนุนบุตร" หรือ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2564  มีดังต่อไปนี้ 

 • ต.ค.    วันที่ 9 ตุลาคม 2563
 • พ.ย.    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
 • ธ.ค.    วันที่ 9 ธันวาคม 2563
 • ม.ค.    วันที่ 8 มกราคม 2564
 • ก.พ.    วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
 • มี.ค.    วันที่ 10 มีนาคม 2564
 • เม.ย.   วันที่ 9 เมษายน  2564
 • พ.ค.    วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
 • มิ.ย.    วันที่ 10 มิถุนายน 2564
 • ก.ค.    วันที่ 9 กรกฎาคม  2564
 • ส.ค.    วันที่ 10 สิงหาคม 2564
 • ก.ย.    วันที่ 10 กันยายน 2564 

เงินอุดหนุนบุตรเดือนกันยายน พร้อมโอนแล้ววันนี้

ในกรณีที่ผู้ปกครองมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินอุดหนุนบุตรสามารถติดต่อ

 • ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902  / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 
 • โทรสายด่วน พม. 1300

 

หรือในกรณีที่ผู้ปกครองยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนบุตร สามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่ 

 • กรุงเทพมหานคร  ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต 
 • เมืองพัทยา ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

ส่วนผู้สูงอายุและผู้พิการ จะมีรอบปฏิทินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ดังนี้

 • ต.ค.    วันที่ 9 ตุลาคม 2563
 • พ.ย.    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
 • ธ.ค.    วันที่ 9 ธันวาคม 2563
 • ม.ค.    วันที่ 8 มกราคม 2564
 • ก.พ.    วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
 • มี.ค.    วันที่ 10 มีนาคม 2564
 • เม.ย.   วันที่ 9 เมษายน  2564
 • พ.ค.    วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
 • มิ.ย.    วันที่ 10 มิถุนายน 2564
 • ก.ค.    วันที่ 9 กรกฎาคม  2564
 • ส.ค.    วันที่ 10 สิงหาคม 2564
 • ก.ย.    วันที่ 10 กันยายน 2564 
   

ขณะที่เบี้ยยังชีพที่จะได้รับนั้น ในส่วนของผู้สูงอายุ จะได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 600 -1,000 บาท โดยจ่ายเป็นขั้นบันไดดังนี้

 • อายุ 60-69 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน  600 บาท
 • อายุ 70-79 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน  700 บาท
 • อายุ 80-89 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน   800 บาท
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพจำนวน   1,000 บาท

 

ส่วนผู้พิการ จะได้เบี้ยความพิการ เดือนละ 800 บาท (อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้ 1,000 บาท)

 • อายุต่ำกว่า 18 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 1,000 บาท
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพจำนวน   800 บาท