svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"กู้ยืมเงินทุน"คนพิการ-ผู้ดูแล รายละ 60,000 บ. เช็คขั้นตอน-เงื่อนไขที่นี่

24 ตุลาคม 2564

พม.เปิดให้ "กู้ยืมเงินทุน" คนพิการ - ผู้ดูแล เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ รายละไม่เกิน 60,000 บาท ผ่อนชำระภายใน 5 ปีไม่มีดอกเบี้ย ตรวจสอบเงื่อนไข -ช่องทางพร้อมขั้นตอนการสมัครได้ที่นี่

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดโอกาสให้ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ สามารถ "กู้ยืมเงินทุน" เพื่อนำไปเป็นทุนประกอบอาชีพ โดยสามารถยื่นกู้ได้รายละไม่เกิน 60,000 บาท หรือรายละไม่เกิน 120,000 บาท (พิจารณาเป็นราย ๆ ไป) และจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการผ่อนชำระพิเศษ ภายใน 5 ปีไม่มีดอกเบี้ย 

 

สำหรับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการที่สนใจจะขอกู้ยืมเงินทุน สามารถศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดทั้งหมดที่นี่
ช่องทางการสมัคร

 • กู้ยืมเงินทุนผ่านช่องทางออนไลน์ (คลิกที่นี่) 
 • สแกน QR CODE เพื่อยื่นคำร้อง

เอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน
 

ผู้ขอกู้

 • บัตรประจำตัวคนพิการ
 • บัตรประจำตัวประชาชน (คนพิการและผู้ดูแล กรณีผู้ดูแลกู้แทน)
 • ทะเบียนบ้าน (คนพิการและผู้ดูแล กรณีผู้ดูแลกู้แทน)
 • สัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองการอยู่อาศัย
 • รูปถ่ายสภาพความพิการ ขนาด 4*6 นิ้ว
 • หนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะคนพิการ (กรณีไม่มีชื่อบนบัตรประจำตัวคนพิการ)
 • แผนที่เดินทางไปที่อยู่อาศัยประจำและสถานที่ประกอบอาชีพอย่างละ 1 แผ่น
 • หนังสือยินยอมคู่สมรส
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ขอกู้

 

ผู้ค้ำประกัน
บุคคลธรรม(ที่น่าเชื่อถือ)

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงถึงรายได้ของผู้ค้ำประกัน
 • แผนที่เดินทางไปที่อยู่อาศัยประจำและสถานที่ประกอบอาชีพอย่างละ 1 แผ่น
 • หนังสือยินยอมคู่สมรส

องค์กรค้ำประกัน

 • ข้อบังคับองค์กรคนพิการ
 • บัญชีงบดุลประจำปีล่าสุด
 • รายชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนองค์กรของผู้ขอกู้

 

อนึ่งการยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ผู้ขอกู้ยืมเงินสามารถยื่นเอกสารดังกล่าว ภายหลังจากการลงทะเบียน และการประเมินเกณฑ์เบื้องต้นว่า ผ่านการพิจารณา โดยสามารถยื่นผ่านทางเว็บไซต์ ทางไปรษณีย์ หรือในพื้นที่ที่ยื่นขอกู้ในระบบ
 

ส่วนขั้นตอนการกู้ยืมเงินทุนนั้น มีด้วยกัน 5 ข้อ ได้แก่
1.ลงทะเบียนยื่นคำร้อง
2.ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน / สอบข้อเท็จจริง
3.เสนอที่ประชุมพิจารณา
4.แจ้งผลการพิจารณา
5.นัดทำสัญญา / โอนเงินเข้าบัญชีของผู้ขอกู้ 
 

พม.เปิดให้ "กู้ยืมเงินทุน" คนพิการ - ผู้ดูแล รายละไม่เกิน 60,000 บาท