มาแน่! วัคซีน "โมเดอร์นา" อภ. ร่อนจม. ถึงสุวรรณภูมิ ขอเข้ารับ 1 พ.ย. นี้

29 ตุลาคม 2564

องค์การเภสัชกรรม เเละบริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด เตรียมเข้ารับวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 560,200 โดส วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 งดสื่อห้ามทำข่าว

หลังจากที่บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ได้ออกแถลงการณ์ ความคืบหน้าของการส่งมอบวัคซีนโควิด-19 “โมเดอร์นา”  โดยระบุว่าวัคซีนล็อตแรก 560,000 โดส จะจัดส่งถึงประเทศไทยภายในไม่เกินวันที่  5 พฤศจิกายน 2564 นั้นล่าสุด องค์การเภสัชกรรม ส่งหนังสือเข้าขอเข้าพื้นที่ถึงผู้อํานวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรับวัคซีนโควิต-19 และทำข่าวประชาสัมพันธ์ โดยไม่มีสื่อมวลชน โดยมีเนื้อความดังนี้

 

ตามที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับบริษัทซิลลิค ฟาร์มา จํากัด ได้ดําเนินการจัดหาวัคซีนโควิต-19 โมเดอร์นา ของบริษัทโมเดอร์นา ซึ่งวัคซีนโควิต-19 ที่ได้สั่งซื้อไปจะมีการนําส่งมอบให้กับประเทศไทย จํานวน 560,200 โดส ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สายการบิน Lufthasa เที่ยวบิน H772 ณ เขตปลอดอากรและคลังสินค้า ท่าอากาศ ยานสุวรรณภูมิ 

โดยมีนายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อํานวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อมคณะผู้บริหารของ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และบริษัทซิลลิค หัวร์มา จํากัด เข้าพื้นที่เพื่อรับวัคซีน นั้น

ในการนี้ องค์การเภสัชกรรมจึงขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อรับวัคซีนโควิค-19 และทําข่าว ประชาสัมพันธ์ (โดยไม่มีสื่อมวลชน) ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ เขตปลอดอากรและคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณคลังสินค้า

มาแน่! วัคซีน "โมเดอร์นา" อภ. ร่อนจม. ถึงสุวรรณภูมิ ขอเข้ารับ 1 พ.ย. นี้

 

 

อย่างไรก็ตาม โมเดอร์นา ยืนยันว่าจะสามารถส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา รวมทั้งสิ้น 1.9 ล้านโดส ให้ประเทศไทยภายในไตรมาสสี่ ปี 2564

 

สำหรับวัคซีนส่วนที่เหลืออีกจำนวน 6.8 ล้านโดส ซึ่งได้ลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีนกับองค์การเภสัชกรรมไปแล้วนั้น คาดว่ายังคงสามารถส่งมอบได้ในไตรมาสแรกของปี 2565 

 

ทั้งนี้ วัคซีนจำนวนดังกล่าวจะถูกจัดสรรและส่งมอบให้กับโรงพยาบาลเอกชน เพื่อทำการฉีดให้กับผู้ที่จองวัคซีนไว้ทันที ในขณะที่โรงพยาบาลเอกชนเริ่มจัดสรรคิวในการฉีดให้กับลูกค้า อาทิโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น หลังได้รับการจัดสรรวัคซีนจำนวน 17,350 โดสในรอบแรก ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  และจะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีน ตั้งแต่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2565