N Health พร้อมลุยนำเข้าชุดตรวจ ATK แบบตรวจน้ำลาย - สวอป

24 ส.ค. 2564 | 09:30 น.

N Health เดินหน้านำเข้าชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง หรือ ATK คัดกรองเชื้อโควิด-19 ทั้งแบบตรวจหาเชื้อจากน้ำลาย และสวอปสารคัดหลั่งจากโพรงจมูก พร้อมทำงานร่วมกับการตรวจแล็บ เผยวางขายแล้ว ราคาชุดละ 320 และ 300 บาท

ทนพ.ญ. ปราณี ทวีพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจด้านห้องปฏิบัติการทางคลินิก บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ (N Health) เปิดเผยว่า เอ็นเฮลท์คลินิกเทคนิคการแพทย์ ได้เพิ่มเติมภารกิจในฐานะผู้แทนจัดจำหน่ายชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Antigen Test Kit: ATK) เนื่องจากเอ็นเฮลท์คลินิกเทคนิคการแพทย์ เป็นสถานพยาบาลแบบไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน หรือคลินิกเทคนิคการแพทย์ ที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือเทคนิคการแพทย์ ที่มีนักเทคนิคการแพทย์ทำหน้าที่ปฏิบัติงานให้คำแนะนำ ดูแลวิธีการใช้งาน ATK รวมไปถึงการอ่านและแปลผล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล รวมถึงหน่วยงานของรัฐ และสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน ที่มีเภสัชกรทำหน้าที่ปฏิบัติการ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

N Health พร้อมลุยนำเข้าชุดตรวจ ATK แบบตรวจน้ำลาย - สวอป

ชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Antigen Test Kit: ATK) ที่จัดจำหน่ายโดย N Health มี 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดตรวจจากน้ำลาย SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (GICA) กล่องละ 1 ชุดตรวจ ราคากล่องละ 320 บาท และชนิดเก็บตัวอย่างสวอปสารคัดหลั่งจากโพรงจมูก SARS-CoV-2 Antigen Self Test (NaSal Swab) กล่องละ 5 ชุดตรวจ ราคากล่องละ 1,500 บาท ซึ่งทั้งสองชนิดเป็น ATK ที่ผ่านการรับรองจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสามารถจำหน่ายได้ ทั้งนี้ ชุดตรวจ ATK มีคุณสมบัติที่สำคัญคือ ใช้ตรวจคัดกรองสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 โดยประชาชนสามารถตรวจได้ด้วยตนเอง สะดวกและรวดเร็ว รู้ผลภายใน 15 นาที

N Health พร้อมลุยนำเข้าชุดตรวจ ATK แบบตรวจน้ำลาย - สวอป

นอกจากนี้ N Health ยังนำชุดตรวจคัดกรองด้วยตนเอง Antigen Test Kit (ATK) มาช่วยคัดกรองร่วมกับวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้วยการหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส (Real-time RT-PCR) ด้วย ทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการใช้วิธีคัดกรองร่วมกับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแบบนี้ จะช่วยให้แยกผู้ที่ติดเชื้อเพื่อเข้ารับการรักษาและตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างทันท่วงที อันเป็นส่วนสำคัญที่จะสามารถช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศลงได้

N Health พร้อมลุยนำเข้าชุดตรวจ ATK แบบตรวจน้ำลาย - สวอป