เปิด 12 นโยบายสาธารณสุข "ชลน่าน-สันติ" ลั่นเห็นผลใน 100 วัน

15 ก.ย. 2566 | 11:55 น.

เปิด 12 นโยบายเร่งด่วน กระทรวงสาธารณสุข "นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว - นายสันติ พร้อมพัฒน์" รมว.และรมช. เรียกประชุมผู้บริหารกระทรวง ร่วมเดินหน้าให้เห็นผลใน 100 วันแรก 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขวาระพิเศษ

ซึ่งถือเป็นการประชุมครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรี เพื่อชี้แจง "นโยบาย" และแนวทางการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข 

เปิด 12 นโยบายสาธารณสุข \"ชลน่าน-สันติ\" ลั่นเห็นผลใน 100 วัน

โดยนโยบายสาธารณสุข 12 ประเด็น ที่จะทำทันทีภายใน 100 วันแรกของการทำงาน ได้แก่ 

 1. โรงพยาบาล กทม. 50 เขต 50 โรงพยาบาล และปริมณฑล 
 2. สุขภาพจิต/ยาเสพติด 
 3. มะเร็งครบวงจร 
 4. สร้างขวัญกำลังใจบุคลากร 
 5. การแพทย์ปฐมภูมิ 
 6. สาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เฉพาะ 
 7. สถานชีวาภิบาล 
 8. พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย 
 9. ดิจิทัลสุขภาพ 
 10. ส่งเสริมการมีบุตร 
 11. เศรษฐกิจสุขภาพ 
 12. นักท่องเที่ยวปลอดภัย 

เปิด 12 นโยบายสาธารณสุข \"ชลน่าน-สันติ\" ลั่นเห็นผลใน 100 วัน

“ใน 100 วันแรก กระทวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จะร่วมกันผลักดันนโยบายเรื่องต่างๆ ให้เห็น Quick Win ที่เป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ขณะเดียวกันก็จะไม่ละเลยการดูแลบุคลากรสาธารณสุขทุกคน เพราะเชื่อว่า เมื่อผู้ให้บริการมีความสุข ย่อมส่งผลถึงประชาชนผู้รับบริการด้วยเช่นกัน และหวังว่าเราจะมีระบบสาธารณสุขที่เหมาะสมสำหรับทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยต่อไป” นพ.ชลน่านกล่าว 

 นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ทิศทางของกระทรวงสาธารณสุขต่อจากนี้ นอกจากจะเป็นองค์กรหลักทางด้านสุขภาพแล้ว ต้องสามารถร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ด้วย โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านอุตสาหกรรมการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พร้อมทั้งเฝ้าระวังความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว สำหรับการขับเคลื่อนงานของกระทรวงสาธารณสุข จะน้อมนำและพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และยกระดับ 30 บาทพลัส ที่ครอบคลุมการดูแลสุขภาพในทุกมิติ ทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีของคนไทย ผ่าน

เปิด 12 นโยบายสาธารณสุข \"ชลน่าน-สันติ\" ลั่นเห็นผลใน 100 วัน

ด้าน นายสันติกล่าวว่า จากการทำงานในพื้นที่มานานทำให้ทราบถึงปัญหาในการเข้ารับบริการสุขภาพของประชาชน ทั้งเรื่องภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การรอรับบริการนาน ดังนั้น จะช่วยขับเคลื่อนกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นที่พึ่งของประชาชนที่เจ็บป่วย โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้เข้าถึงบริการสุขภาพที่สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน รวมถึงส่งเสริมการดูแลสุขอนามัยแม่และเด็ก เพื่อเพิ่มบุคลากรที่มีคุณภาพมาพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ รองรับการเป็นสังคมสูงวัย ทำให้ประเทศชาติเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงแข็งแรง สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น 

 ด้าน นพ.โอภาสกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขพร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่มีความตั้งใจจะพัฒนาระบบสุขภาพในทุกมิติ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยทุกหน่วยงานในกำกับของกระทรวงสาธารณสุข และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายไปพร้อมกับฝ่ายการเมืองอย่างสอดประสานและไร้รอยต่อ เพื่อให้การดำเนินงาน

ด้านสาธารณสุขจากนี้ไป บรรลุตามเป้าหมายที่จะมุ่งสู่การสร้างสุขภาพคนไทย เพื่อสุขภาพประเทศไทย อย่างยั่งยืน