"สธ."รุกสร้างองค์กรต้นแบบสุขภาพดันไทยสู่เมืองหลวง Wellness โลก

10 ก.ย. 2566 | 13:51 น.

"สธ."รุกสร้างองค์กรต้นแบบสุขภาพดันไทยสู่เมืองหลวง Wellness โลก ดูแลบุคลากรเป็นระบบยกระดับสุขภาพพนักงานครบทุกมิติบูรณาการทั้งปัจจัยภายในบุคคลและปัจจัยภายนอก ชี้เป็นยุทธศาสตร์แห่งอนาคต

ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงฯได้ดำเนินการสร้างองค์กรต้นแบบด้านสุขสภาพ (Wellness) หรือ Wellness CNB ที่มุ่งสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร ให้ส่งเสริมการสร้างสุขสภาพของบุคลากรอย่างเป็นระบบเป็นองค์รวม 

โดยบูรณาการทั้งปัจจัยภายในบุคคลและปัจจัยภายนอกตัวบุคลากรอย่างครบมิติ พร้อมสนับสนุนการสร้างประเทศไทยให้เป็นเมืองหลวง Wellness ของโลก ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกที่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขสภาพของบุคลากรในองค์กรมากขึ้นอย่างชัดเจนตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา 

"เมื่อบุคลากรในองค์กรมีสุขสภาพดี ย่อมช่วยลดการเจ็บป่วย ลดการลาออก เพิ่มขวัญกำลังใจ เกิดความคิดทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคลากร ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงาน สร้างคุณประโยชน์ ทั้งต่อองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องยั่งยืน และช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ"

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการการพัฒนาสุขสภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ (Wellness Corporate Nation-Building : Wellness CNB) ยุทธศาสตร์แห่งอนาคต ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เมืองหลวง Wellness ของโลก 

สธ.รุกสร้างองค์กรต้นแบบสุขภาพดันไทยสู่เมืองหลวง Wellness โลก

ทั้งนี้ โครงการ Wellness CNB รุ่นที่ 2 มีองค์กรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม เข้าร่วมกว่า 80 องค์กร โดยมีองค์กรที่ได้รับรางวัลต้นแบบในด้านต่าง ๆ จากหลายหน่วยงาน อาทิ บริษัท PTT Tank Terminal จำกัด  บริษัท PYXISEVOLUTION จำกัด ,บริษัท Reviva Cell (Thailand) จำกัด ,บริษัท Somerville-Siam จำกัด 

,บริษัท คอนซัลแตนท์ เซ็นเตอร์ แอนด์ แล็บ จำกัด ,บริษัท โปรเฟส เร้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ,บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ,โรงเรียนแพรกษาวิทยา ,โรงเรียนทับทอง โดยองค์กรที่ได้รับรางวัล Thailand Wellness Corporate Nation-Building Award ได้แก่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด 
 

"ตลอดระยะเวลา 12 เดือนของโครงการ Wellness CNB องค์กรได้ประโยชน์อย่างมากจากกิจกรรม ทั้งการเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่มีแนวทางการปรับปรุงการดูแลบุคลากรที่นำไปปฏิบัติได้จริง ได้รับคำปรึกษาแนะนำแนวทางปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานด้านสุขสภาพบุคลากรที่ดีจากนักวิเคราะห์และที่ปรึกษาอาสา (วปษ.) ได้ฝึกใช้เครื่องมือในการพัฒนาส่งเสริมสุขสภาพบุคลากรที่หลากหลาย"

รวมทั้งการประเมินศักยภาพองค์กรด้านการสร้างสุขสภาพให้แก่บุคลากร รวมถึงได้เครือข่ายร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ช่วยขยายมุมมองและประสบการณ์ในการบริหารคน ส่งผลให้หลายองค์กรเกิดความเปลี่ยนแปลงทางบวก มีผลประกอบการที่ดีขึ้นจากการที่บุคลากรมีสุขสภาพที่ดี