svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ครม.เพิ่มยาต้านไวรัส "โมลนูพิราเวียร์" ในบัญชียา UCEP Plus

07 มีนาคม 2566

ข่าวดี ครม.ไฟเขียวเพิ่มรายการยาต้านไวรัส "โมลนูพิราเวียร์" (Molnupiravir) ในบัญชียาของ UCEP Plus ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ครม. มีมติอนุมัติเป็นต้นไป

7 มีนาคม 2566 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด19)  หรือ หลักเกณฑ์ UCEP Plus (ฉบับที่3)

สาระสำคัญ เป็นการแก้ไขหลักเกณฑ์ UCEP Plus และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 65 เป็นต้นมาเพื่อเพิ่มรายการยาต้านไวรัสโควิด19 ในบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ฯ ค่ายา จำนวน 1 รายการ ได้แก่ รายการการยาต้านไวรัส Molnupiravir 200 mg ในอัตรา 15 บาท/เม็ด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ครม. มีมติอนุมัติเป็นต้นไป

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันองค์การเภสัชกรรมและบริษัทยาสามารถจำหน่ายยา Molnupiravir ให้แก่โรงพยาบาลเอกชนได้แล้ว จึงสามารถกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายที่แน่นอนสำหรับยา Molnupiravir ในบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายหลักเกณฑ์ UCEP Plus ได้

หลังการเพิ่มรายการยาข้างต้นแล้วจะทำให้รายการยาต้านไวรัสโควิด19 ในบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ UCEP Plus มี 2 รายการ ได้แก่

  • Favipiravia 200 mg ราคา 14.50 บาทต่อหน่วย (รายการเดิม)
  • Molnupiravir 200 mg ราคา 15 บาทต่อหน่วย(เพิ่มเติมครั้งนี้)

ส่วนกรณียาต้านไวรัส 3 รายการ ได้แก่ Remdesivir, Nirmatrelvir/Ritonavir และ Tixagevimab/Cilgavimab(Long-acting Antibody) ให้เบิกยาหรืออัตราค่าใช้จ่ายจากกองทุนของผู้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายว่า ด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

หรือกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน หรือจากส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กองทนุของผู้มีสิทธิแต่ละกองทุนกำหนดแล้วแต่กรณี