ครม.เตรียมเคาะแพ็คเกจ EV อีกชุด เว้นภาษี-หาทุนเพิ่ม

07 มี.ค. 2566 | 01:32 น.

วาระครม. วันนี้ มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า หรือ แพ็คเกจ EV เสนอเข้ามา โดยคลังเตรียมยกเว้นภาษี ขณะที่สำนักงาน อีอีซี หาทุนเพิ่ม

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ 7 มีนาคม 2566 ที่ประชุมเตรียมพิจารณาวาระสำคัญเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า หรือ รถยนต์ EV โดยกระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎหมายเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินอุดหนุนตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง จะเสนอมาเป็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. .... 

พร้อมกันนี้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือสำนักงานอีอีซี ยังเสนอการลงนามข้อตกลงรับทุนสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการผลักดันการประยุกต์ใช้และการจัดการตลอดวงจรของการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV ในประเทศไทยด้วย

นอกจากมาตรการด้าน EV แล้ว ยังมีเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ โดยกระทรวงการคลัง จะเสนอร่างกฎหมายขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ Thailand Plus Package รวม 3 ฉบับ ประกอบด้วย 

  1. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในระบบอัตโนมัติ
  2. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจ้างบุคคลที่มีทักษะสูง
  3. มาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคคลากรให้มีทักษะสูง

ทั้งนี้ในการดำเนินการกระทรวงการคลังจะออกกฎหมาย คือ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาบังคับใช้ต่อไป

นอกจากนี้ยังกระทรวงการคลัง ยังเสนอการปรับปรุง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์สำหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวในกรณีพิเศษตามมาตราการกระตุ้น เศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย (Long – Term Resident VISA : LTR VISA)