svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

นิพนธ์เคลียร์ทุกฝ่ายเร่งสร้างถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่-ยูกิตกายูฮิตัม

22 สิงหาคม 2565

“นิพนธ์”เคลียร์ทุกฝ่ายเดินหน้าเร่งก่อสร้างถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านยูกิตกายูฮิตัม มาเลเซีย ยันมีความพร้อมทั้งงบประมาณ-ที่ดิน เตรียมเสนอกพต.และครม.อนุมัติ

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ - ด่านบูกิตกายูฮิตัม ของ มาเลเซีย  ณ ห้องประชุม   Conference ขั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา 
 

โดยมี นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กพต. นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผอ.กองส่งเสริมและสนับสนุนงบพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. , ผอ.กลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจ ศอ.บต. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ผอ.สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา นายด่านศุลกากรสะเดา ผอ.สำนักงานทางหลวงที่ 18 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายอำเภอสะเดา ผอ.แขวงทางหลวงชนบทสงขลา เทศบาลเมืองสะเดา เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
 

โดยสงขลาได้เสนอโครงการก่อสร้างถนนเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่-ด่านยูกิตกายูฮิบตัม ของประเทศมาเลเซีย มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ วงเงินงบประมาณ 251,966,800 บาท ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติโครงการเชิงคู่ขนานกับการขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการต่อ กพต.


 

โดย กพต.มีมติอนุมัติหลักการโครงการดังกล่าวและ อบจ.สงขลาได้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 แล้ว  งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับดำเนินโครงการ 
 

จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือ จำเป็นตามขั้นตอนระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2562 ต่อไป 


โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือ จำเป็นงบประมาณ 251,966,800 บาท ให้แก่ อบจ.สงขลา ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบข้อเสนอแนะดังกล่าว 
 

และสำนักงบประมาณได้นำเรื่องเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ซึ่งได้เห็นชอบให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโดย อบจ.สงขลาเร่งดำเนินการสรุปผลเจรจาตกลงชดเชยสิ่งปลูกสร้าง และผลอาสิน กับผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินให้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนของกฏหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการก่อสร้าง และจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใข้จ่ายงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรเป็นรายเดือน แบบรูปรายการ ประมาณการราคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2562 ก่อน


 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า วันนี้ได้มาร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ - ด่านบูกิตกายูฮิตัมของมาเลเซีย ซึ่งถือว่าได้มีการพูดคุยมาเป็นลำดับแล้วหลังจากที่กพต.กำหนดให้มีการเร่งรัดก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างสองด่าน ระหว่างด่านศุลกากรของไทย และด่านศุลกากรของมาเลเซีย 


หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือมาก่อนหน้านี้แล้ว และทางจังหวัดได้ทำหนังสือไปที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทำเรื่องถึงกระทรวง โดยมอบให้ทาง อบจ.สงขลาเป็นเจ้าภาพ ซึ่งได้มีการหารือกับกระทรวงมหาดไทย และสำนักงบประมาณ ถ้าจะใช้งบกลางจะใช้ประเภทที่ข้ามปีไม่ได้ ต้องให้สิ้นปีงบประมาณนั้น คือต้องใช้ต้นปีงบประมาณ ซึ่งถ้าใช้งบปีงบประมาณ 2566 ก็ต้องเริ่มต้นในเดือนตุลาคม เพื่อที่จะขอใช้งบกลาง 
 

ดังนั้น เราจึงต้องมาทบทวนตรวจสอบทุกเรื่องกันอีกครั้งหนึ่งว่า กายภาพ ความพร้อมของแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไร เพื่อที่จะหารือปรับปรุงและแก้ไขว่าจะมีการดำเนินการกันอย่างไรต่อไป เพื่อที่จะทำเรื่องเสนอต่อสำนักงบประมาณต่อไป 
 

โดยมอบหมายให้นายอำเภอสะเดา ในฐานะประธานกรรมการเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วงเงินการจ่ายค่าชดเชย การสูญเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้ถูกต้องครบถ้วน และตรวจรับมอบพื้นที่จากราษฎรที่ได้รับผลกระทบ จากโครงการก่อสร้างแปลงดังกล่าว 
 

พร้อมทั้งตั้งอนุกรรมการอีก 2 คณะมาตรวจสอบและดำเนินการเพื่อนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 กันยายน และจะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการกพต. และเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งนี้เพื่อให้ปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ไขและเดินหน้าต่อไป