เฮ! กองสลากฯ แจ้งผู้สมัคร สลากดิจิทัล ลำดับที่ 10,001-14,000 เข้าทำสัญญา

16 พ.ค. 2565 | 12:00 น.

เช็คด่วน! ผู้สมัคร สลากดิจิทัล ลำดับที่ 10,001-14,000 กองสลากฯ แจ้งวันเข้าทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่าย สลากดิจิทัล ตรวจสอบรายละเอียดพร้อมขั้นตอนทั้งหมดได้ที่นี่ คลิกเลย

ข่าวดี! หลังจากที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลปี 2565 อัพเดทความคืบหน้าล่าสุด พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อํานวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงนามออกประกาศสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง เรียกให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ "สลากดิจิทัล" ลําดับที่ 10,001 - 14,000 เข้ามารายงานตัวเพื่อทําสัญญาเป็นตัวแทนจําหน่ายสลากดิจิทัล

 

ตามประกาศสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง รับสมัครผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่ง รัฐบาล ปี 2565 ตัวแทนจําหน่ายสลากประเภทบุคคลทั่วไป เข้าร่วมจําหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มของสํานักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาล โครงการ "สลากดิจิทัล" ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 จํานวนไม่น้อยกว่า 10,000 ราย ตั้งแต่ วันที่ 3 - 10 พฤษภาคม 2565 

 

และประกาศสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง รับสมัครผู้สมัครเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้า สลากกินแบ่งรัฐบาล ประจําปี 2565 เข้าร่วมจําหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มของสํานักงานสลากกินแบ่ง รัฐบาล โครงการ "สลากดิจิทัล" เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โดยเปิดรับสมัครเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 12-20  พฤษภาคม 2565

 

และได้กําหนดให้ผู้สมัครครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ที่ผ่านการ ตรวจสอบข้อมูลตามโครงการ "สลากดิจิทัล" เข้ามารายงานตัวเพื่อทําสัญญาเป็นตัวแทนจําหน่ายสลากดีจิทัลที่ สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ระหว่างวันที่ 11-21 พฤษภาคม 2565 ตามลําดับ

 

และหากพบว่า ผู้สมัครรายใดไม่มารายงานตัว เพื่อทําสัญญาตามวันและเวลาที่กําหนด โดยไม่มีเหตุอันควร สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะ เรียกผู้สมัครในลําดับถัดไป ให้มารายงานตัวทดแทนเพื่อให้ครบตามจํานวนที่กําหนดนั้น

เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ "สลากดิจิทัล" ครั้งที่ 1 ซึ่งปิดรับสมัคร เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ไม่เข้ามารายงานตัวเพื่อทําสัญญา ตามวันและเวลาที่กําหนด

 

ดังนั้น สํานักงานสลากกินแบ่ง รัฐบาล จึงขอเรียกให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ สลากดิจิทัล เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) เข้ามารายงานตัวทดแทน ผู้สมัครรายเดิมที่สละสิทธิ์ เพื่อให้ได้ตัวแทนจําหน่ายครบตามจํานวนที่กําหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


1. เรียกให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ "สลากดิจิทัล" ลําดับที่ 10,001-14,000 เข้ามา รายงานตัวเพื่อทําสัญญาเป็นตัวแทนจําหน่ายสลากดิจิทัล

 

2. การทําสัญญา

ให้ผู้สมัครตามข้อ 1. เข้ามารายงานตัว เพื่อทําสัญญาเป็นตัวแทนจําหน่ายสลากดิจิทัล พร้อมทํารายการยืนยันตัวตน เปิดแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารออกรางวัล สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

 

  • วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ลำดับที่ 10,001-11,500

 

  • วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 ลําดับที่ 11,501 - 13,000

 

  • วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565  ลําดับที่ 13,001-14,000

 

สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะทําสัญญาให้ได้รับสลากรายละ 5 เล่มต่องวด เพียงสัญญาเดียว เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ "สลากติจิทัล"  โดยมีอายุสัญญาตั้งแต่งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ถึงงวดวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เว้นแต่ไม่สามารถดําเนินการได้ตามงวดที่กําหนด

 

อย่างไรก็ตาม สัญญาที่ได้ จัดทํามีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ผู้สมัครต้องน้ําทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง พร้อมสําเนา) หน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของผู้สมัคร (สําเนา) มาแสดงในวันทําสัญญา

พร้อมทั้งแสดงผลการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อย่างน้อย 2 เข็ม และนําผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (ATK) ภายใน 24 ชั่วโมง มาแสดงก่อนเข้ารายงานตัวและจัดทําสัญญาด้วย

 

หากพบว่าผู้สมัครรายใดไม่มารายงานตัว เพื่อทําสัญญาตามวัน เวลาที่กําหนด โดยไม่มี เหตุอันควร ให้ถือว่า "สละสิทธิ์" ในการเข้าร่วมโครงการ "สลากติจิทัล"


ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือเกิดความสับสน ขอให้ผู้สมัคร เป็นตัวแทนจําหน่ายโครงการ สลากดิจิทัล ติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2528 8688, 0 2528 9555,0 2528 9541-7, 0 2528 9503-7, 0 2528 9503-7 และ 0 2528 9511-23 และศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวร้องทุกข์ (Call Center) หมายเลขโทรศัพท์  0 2528 9999 ในวันและเวลาทําการ

 

3. ข้อสงวนสิทธิของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล


3.1 สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขต่าง ๆ หรือยกเลิกประกาศนี้เมื่อใดก็ได้ หากเห็นว่าเพื่อประโยชน์ของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิโต้แย้ง หรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

 

3.2 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานสลาก กินแบ่งรัฐบาล เป็นผู้วินิจฉัยและคําวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

เฮ! กองสลากฯ แจ้งผู้สมัคร สลากดิจิทัล ลำดับที่ 10,001-14,000 เข้าทำสัญญา

เฮ! กองสลากฯ แจ้งผู้สมัคร สลากดิจิทัล ลำดับที่ 10,001-14,000 เข้าทำสัญญา