svasdssvasds

ประกาศคำสั่งศบค. 65 จว.เป็น"พื้นที่เฝ้าระวังสูง" 28 จว."นําร่องท่องเที่ยว"

30 เม.ย. 2565 เวลา 11:54 น. 4.1k

ราชกิจจานุเบกษาประกาศคำสั่ง ศบค. กําหนด 65 จังหวัดเป็น “พื้นที่เฝ้าระวังสูง” และ “พื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยว” รวม 28 จังหวัด

วันที่ 29 พ.ค.2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ คําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๔/๒๕๖๕ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กําหนดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยว ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘

ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังกล่าวออกไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 


อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ (๒) ของคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กํากับ การปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บริหาร สถานการณ์โควิด - 19 โดยคําแนะนําของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

กระทรวงมหาดไทย จึงมีคําสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการตามข้อกําหนดฯ สําหรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กําหนด เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยว ตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายคําสั่งนี้


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอื่น


สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา


นายกรัฐมนตรี 


ผู้อํานวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19

                        ประกาศคำสั่งศบค. 65 จว.เป็น"พื้นที่เฝ้าระวังสูง" 28 จว."นําร่องท่องเที่ยว"   ประกาศคำสั่งศบค. 65 จว.เป็น"พื้นที่เฝ้าระวังสูง" 28 จว."นําร่องท่องเที่ยว"    ประกาศคำสั่งศบค. 65 จว.เป็น"พื้นที่เฝ้าระวังสูง" 28 จว."นําร่องท่องเที่ยว"    ประกาศคำสั่งศบค. 65 จว.เป็น"พื้นที่เฝ้าระวังสูง" 28 จว."นําร่องท่องเที่ยว"    ประกาศคำสั่งศบค. 65 จว.เป็น"พื้นที่เฝ้าระวังสูง" 28 จว."นําร่องท่องเที่ยว"
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง