กลุ่มเปราะบางรับเงินเยียวยาเดือนเมษายน 65 วันไหน เช็คที่นี่

07 เมษายน 2565

กลุ่มเปราะบาง เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เตรียมรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเดือนเมษายน 2565 วันพรุ่งนี้ เช็คเลยเงินเข้ากี่บาท ใครมีสิทธิ์ได้รับ และใครหมดสิทธิ์รับเงิน พร้อมแนะช่องทางติดต่อสอบถามทุกหน่วยงานที่นี่

เดือนเมษายน 2565 กรมบัญชีกลางเตรียมโอนเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบาง ที่ประกอบไปด้วยเด็กเล็ก ที่รับเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท ,ผู้สูงอายุ รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 -1,000 บาท และผู้พิการ รับเบี้ยความพิการ 800 - 1,000 บาท

 

สำหรับรายละเอียดการรับเงินช่วยเหลือเยียวยางวดประจำเดือนเมษายน 2565 มีดังนี้


เงินอุดหนุนบุตร เดือนละ 600 บาท 

 • เด็กแรกเกิด-อายุ 6 ขวบ (ครอบครัวรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี)  รับเงินอุดหนุนจำนวน  600 บาท
 • อนึ่ง เด็กที่เกิดเดือนพฤษภาคม 2559 จะได้รับเงินอุดหนุนบุตรงวดสุดท้ายในวันที่ 8 เมษายนนี้ เนื่องจากได้รับสิทธิครบตามเงื่อนไขที่กำหนด
   

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 600 -1,000 บาท โดยจ่ายเป็นขั้นบันไดดังนี้

 • อายุ 60-69 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน  600 บาท
 • อายุ 70-79 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน  700 บาท
 • อายุ 80-89 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน   800 บาท
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพจำนวน   1,000 บาท
   

 

เบี้ยความพิการ เดือนละ 800 บาท (อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้ 1,000 บาท)

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพจำนวน   800 บาท
 • อายุต่ำกว่า 18 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 1,000 บาท

 

ส่วนปฏิทินการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาในปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)ของทั้ง 3 กลุ่มมีดังนี้

 • เดือนตุลาคม 2564 โอนเข้าบัญชี วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 
 • เดือนพฤศจิกายน 2564 โอนเข้าบัญชี วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 
 • เดือนธันวาคม 2564 โอนเข้าบัญชี วันพฤหัส ที่ 9 ธันวาคม 2564
 • เดือนมกราคม 2565 โอนเข้าบัญชี  วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2565 โอนเข้าบัญชี  วันพฤหัส ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 
 • เดือนมีนาคม 2565 โอนเข้าบัญชี วันพฤหัส ที่ 10 มีนาคม 2565 
 • เดือนเมษายน 2565 โอนเข้าบัญชี  วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565
 • เดือนพฤษภาคม 2565โอนเข้าบัญชี  วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 
 • เดือนมิถุนายน 2565โอนเข้าบัญชี   วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565
 • เดือนกรกฎาคม 2565 โอนเข้าบัญชี วันศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565
 • เดือนสิงหาคม 2565 โอนเข้าบัญชี  วันพุธ 10 สิงหาคม 2565 
 • เดือนกันยายน 2565 โอนเข้าบัญชี  วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565


 

หากในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินอุดหนุนบุตร สามารถสอบถามข้อมูล ได้ดังนี้ 

ส่วนภูมิภาค 

 • ติดต่อผ่านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

กรุงเทพมหานคร

 • ติดต่อที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.0 2651 6534, 0 2651 6902, 0 2651 6920 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 133, 147, 152, 231

 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ​

 • สามารถติดต่อการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ดังนี้ 


กรุงเทพมหานคร

 • ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต 

ส่วนภูมิภาค

 • ลงทะเบียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่ผู้สูงอายุมีภูมิลำเนา
   

หรือในกรณีที่มีข้อสงสัยสิทธิจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสามารถสอบถามข้อมูล ได้ดังนี้

 • ติดต่อที่กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2642 4336-9
   

เบี้ยความพิการ

 • สามารถติดต่อยื่นเรื่องขอรับเบี้ยความพิการ ได้ดังนี้ (คลิกอ่านรายละเอียดการสมัครคุณสมบัติ -หลักเกณฑ์ต่างๆได้ ที่นี่)

กรุงเทพมหานคร  

 • ลงทะเบียนที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิภาพสังคม สำนักงานเขต 

ส่วนภูมิภาค 

 • ลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. ตามภูมิลำเนา ที่อยู่ในบัตรประชาชน
   

หรือในกรณีที่มีข้อสงสัยสิทธิจากเบี้ยความพิการสามารถสอบถามข้อมูล ได้ดังนี้

 • ติดต่อที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400ติดต่อ 1479 หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313
   

หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

 • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง