svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เงินอุดหนุนบุตร สมัครอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง เช็คที่นี่

08 มีนาคม 2565

เปิดขั้นตอนการสมัครรับเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ใช้เอกสารอะไรประกอบ สมัครได้ที่ไหนบ้าง พร้อมแนะช่องทางตรวจสอบสิทธิการได้รับเงินช่วยเหลือ เช็คข้อมูลทั้งหมดได้ที่นี่

วันที่ 8 มีนาคม 2565 "ฐานเศรษฐกิจ"รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครรับเงินอุดหนุนบุตร หรือ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 600 บาทต่อเดือน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการที่ภาครัฐฯต้องการจัดสวัสดิการพื้นฐานและเป็นหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานให้เด็กแรกเกิด ที่อยู่ในภาวะยากลําบากได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ

 

ขณะเดียวกันยังเป็นมาตรการให้พ่อแม่ผู้ปกครองนําเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐเพื่อให้เด็ก ได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กแรกเกิดและเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ซึ่งเป็นพื้นฐาน สําคัญในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงวัยอื่น ๆ

 

สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องการสมัครลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนบุตร หรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 600 บาทต่อเดือน จะต้องมีคุณสมบัติ รวมไปถึงจะต้องจัดเตรียมเอกสารอะไรบ้าง วันนี้"ฐานเศรษฐกิจ"ได้รวบรวมข้อมูลมานำเสนอดังต่อไปนี้

 

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน

 • ผู้ปกครอง : มีสัญชาติไทย เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 • เด็กแรกเกิด : มีสัญชาติไทย เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ต่อปี ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐและเอกชน 

 
เอกสารประกอบการลงทะเบียน

 1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
 3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 4. สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 5. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (กรุงไทย ออมสิน หรือ ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
 6. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์)
 7. ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนในครัวเรือนที่มีรายได้ประจำ
 8. สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใด ที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2
   

สถานที่ลงทะเบียนมีที่ไหนบ้าง

 • กรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนได้ที่สํานักงานเขต
 • เมืองพัทยา สามารถลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาคจังหวัดต่างๆสามารถลงทะเบียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

 

กระวนการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนบุตร


ช่องทางตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร

 

ช่องทางตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร

 

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร 026516534 , 026516902 , 026516920 และ 0 2255 5850 – 7 ต่อ 121 122 123 133 147 152
 • โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199(โปรดติดต่อในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.)
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด
 • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สำนักงานเขตในกรุงเทพฯ เมืองพัทยา อบต.เทศบาล
 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

การสมัครเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนบุตร

 

ที่มาข้อมูล -ภาพ :โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด