svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เงินสงเคราะห์บุตร-เงินอุดหนุนบุตร เช็คหลักเกณฑ์-ขั้นตอนการสมัครที่นี่

04 มีนาคม 2565

ผู้ปกครองต้องรู้!เปิดหลักเกณฑ์-เงื่อนไขการลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท และ เงินอุดหนุนบุตร เดือนละ 600 บาท จะมีขั้นตอนอย่างไร เตรียมหลักฐานอะไรประกอบบ้าง ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่นี่

วันที่ 4 มีนาคม 2565 "ฐานเศรษฐกิจ"รวบรวมข้อมูลของ 2 โครงการมาฝากบรรดาผู้ปกครองที่มีลูก-บุตรหลาน  โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยากันได้  ซึ่งทั้ง 2 โครงการประกอบไปด้วย

 

1. เงินสงเคราะห์บุตร ของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

 

2. เงินอุดหนุนบุตร หรือ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

 

สำหรับทั้ง 2 โครงการจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน โดยเงินสงเคราะห์บุตรนั้นจะได้เดือนละ 800 บาท ส่วนเงินอุดหนุนบุตรนั้นจะได้เดือนละ 600 บาท  ทั้งนี้ผู้ปกครองที่ต้องการสมัครหรือลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์การช่วยเหลือดังกล่าว สามารถตรวจสอบข้อมูล หลักเกณฑ์ พร้อมทั้งเงื่อนไขต่างๆได้ดังต่อไปนี้

เงินสงเคราะห์บุตร สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเกิดสิทธิ

1.ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39


2.จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน สิทธิที่จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 800 บาทต่อบุตรหนึ่งคน


3.ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น


4.อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน เว้นแต่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย ในขณะที่บุตรมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนต่อจนอายุ 6 ปีบริบูรณ์

 

การหมดสิทธิรับเงินกรณีสงเคราะห์บุตร

 • เมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
 • บุตรเสียชีวิต
 • ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น
 • ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

 

หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร


1.แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส. 2-01)


2.กรณีผู้ประกันตนเคยยื่นใช้สิทธิแล้วและประสงค์จะใช้สิทธิสำหรับบุตรคนเดิม ให้ใช้หนังสือขอใช้สิทธิบุตรคนเดิมกรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน จำนวน 1 ฉบับ


3.กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ


3.1 สำเนาสูติบัตรบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย) จำนวน 1 ชุด


4.กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ


4.1 สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนหย่าพร้อมบันทึกแนบท้ายของผู้ประกันตนหรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตร หรือสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 1 ชุด


4.2 สำเนาสูติบัตรบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วยจำนวน 1 ชุด)


5.กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลให้แนบสำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลด้วย จำนวน 1 ชุด


6.กรณีผู้ประกันตนต่างชาติขอรับประโยชน์ทดแทนให้ใช้สำเนาบัตรประกันสังคมและสำเนาหนังสือเดือนทาง (passport) หรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1ชุด


7.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ จำนวน 1 ฉบับ ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน ดังนี้

 

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด(มหาชน)


8.เอกสารประกอบการยื่นคำขอฯ ที่เป็นสำเนาให้รับรองความถูกต้องของสำเนาทุกฉบับ และแสดงเอกสารที่เป็นต้นฉบับเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ กรณีเอกสารหลักฐานสำคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน

 

ขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทน


1.ผู้ประกันตนต้องกรอกแบบ สปส.2-01 พร้อมลงลายมือชื่อและนำมายื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา หรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์โดยมีหลักฐานครบถ้วน (กรณีผู้ประกันตนยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรสำหรับบุตร 3 คน ในคราวเดียวกันสามารถใช้แบบคำขอฯ ชุดเดียวกันได้)


2.เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและพิจารณาอนุมัติ


3.สำนักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา


4.พิจารณาสั่งจ่าย จ่ายเป็นรายเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน

 

สถานที่ยื่นเรื่อง

 • ยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา ที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)

 

 

หลักเกณฑ์-เงื่อนไขการลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์บุตร
 

เงินอุดหนุนบุตร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน

 • ผู้ปกครอง : มีสัญชาติไทย เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 • เด็กแรกเกิด : มีสัญชาติไทย เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ต่อปี ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐและเอกชน 

 
เอกสารประกอบการลงทะเบียน
1.แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)


2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)


3.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง


4.สูติบัตรเด็กแรกเกิด


5.สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (กรุงไทย ออมสิน หรือ ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น


6.สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์)


7.ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนในครัวเรือนที่มีรายได้ประจำ


8.สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใด ที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

 

สถานที่ลงทะเบียน

 • กรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนได้ที่สํานักงานเขต
 • เมืองพัทยา สามารถลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาคจังหวัดต่างๆสามารถลงทะเบียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

 
ช่องทางตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียน


หลักเกณฑ์-เงื่อนไขการลงทะเบียนขอรับเงินเงินอุดหนุนบุตร