อัพเดท มาตรการ work from home 2565 มติศบค.ล่าสุด ราชการ-เอกชน เช็คได้ที่นี่

20 ม.ค. 2565 | 08:30 น.

ตรวจสอบมาตรการ work from home หรือ WFH ล่าสุด  2565 ตามมติของศบค.ล่าสุด 20 มกราคม 2565 ที่กำหนดให้ส่วนราชการ และภาคเอกชน ทำงานที่บ้าน/นอกสถานที่ มีรายละเอียดอย่างไร เช็คได้ที่นี่

ฐานเศรษฐกิจ เกาะติดมาตรการการทำงานที่บ้าน Work from home(เวิร์คฟอร์มโฮม) หรือ WFH ของรัฐบาล ตามมติศบค. ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. แถลงว่า มาตรการ Work from home : WFH นั้น มติศบค.ไม่มีการขยายระยะเวลาเพิ่ม แต่ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและการพิจารณาของแต่ละหน่วยงาน 

อัพเดท มาตรการ work from home 2565 มติศบค.ล่าสุด ราชการ-เอกชน เช็คได้ที่นี่

ฐานเศรษฐกิจ ตรวจสอบข้อมูลจากราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 ที่ระบุถึงมาตรการ Work from home ระบุอยู่ใน "ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  (ฉบับที่ 41)" ว่า

อัพเดท มาตรการ work from home 2565 มติศบค.ล่าสุด ราชการ-เอกชน เช็คได้ที่นี่

ซึ่งมาตรการ Work from home ระบุอยู่ในข้อ 2 ของข้อกำหนดฉบับที่ 41 ดังกล่าว โดยมีเนื้อหาระบุว่า 

ข้อ 2 การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค ให้บรรดามาตรการควบคุม แบบบูรณาการ ข้อห้าม ข้อยกเว้น และข้อปฏิบัติสําหรับพื้นที่สถานการณ์ระดับต่าง ๆ รวมทั้ง มาตรการเตรียมความพร้อมตามข้อกําหนด (ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ได้แก่ การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค กิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคลที่สามารถจัดได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต การปฏิบัติงานนอกสถานที่ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ มาตรการควบคุม แบบบูรณาการจําแนกตามพื้นที่สถานการณ์ และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นําร่อง ด้านการท่องเที่ยว

รวมถึงบรรดามาตรการ หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติที่พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบกําหนดขึ้นภายใต้ข้อกําหนดดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป

ในส่วนของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงาน ของรัฐ เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาเพื่อดําเนินมาตรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ นอกสถานที่ตั้งหน่วยงานหรือสถานประกอบการ (Work From Home) ตามความเหมาะสมเพื่อการ เฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรค โดยให้ดําเนินมาตรการนี้ต่อเนื่องไป จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 

อัพเดท มาตรการ work from home 2565 มติศบค.ล่าสุด ราชการ-เอกชน เช็คได้ที่นี่

 

 

นอกจากนี้ ฐานเศรษฐกิจ ยังตรวจสอบมาตรการ Work from home ของส่วนราชการต่างๆ กำหนดอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของ สำนักงานข้าราชการพลเรือน หรือ สำนักงาน ก.พ.  ระบุ

"แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563"

ซึ่งข้าราชการสามารถตรวจสอบมาตรการ ที่รูปและลิงค์ด้านล่าง

มาตรการ work from home ของข้าราชการ ระบุในเว็บไซต์ สำนักงานก.พ. มาตรการ work from home ของข้าราชการ ระบุในเว็บไซต์ สำนักงานก.พ.

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง