เช็คสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ม.33 "ว่างงาน"รับเงินทดแทนมีเงื่อนไขอย่างไร

21 ธ.ค. 2564 | 22:05 น.

สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา33 กรณี"ว่างงาน"ได้รับเงินทดแทนในกรณีใดได้บ้าง และเมื่อว่างงานจะต้องทำยังไง มาเช็คกันเลย

สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th  เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา33 สามารถใช้สิทธิประโยชน์รับเงินทดแทนกรณีว่างงาน  โดยเงื่อนไขรายละเอียด ดังนี้

 

ผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินทดแทน

 

 • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน

 

1.กรณีว่างงานจากการลาออกหรือสิ้นสุดสัญญา 

 

 • ได้รับเงินทดแทน 45% ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน/ปีปฏิทิน

 

2.กรณีถูกเลิกจ้าง

 

 • ได้รับเงินทดแทน 70% ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน/ปีปฏิทิน

 

หมายเหตุ : คำนวณจากฐานค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
 

 

ขั้นตอนกรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญา และถูกเลิกจ้าง 

 

 1. ลงทะเบียนขอใช้ Digital ID ผ่านระบบ https://e-service.doe.go.th เพื่อพิสูจน์ตัวตนทางดิจิทัล
 2. เข้าระบบ (Log-in) โดยใช้ User/Password ที่ลงทะเบียน Digital ID และกรอกข้อมูลตามระบบให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ภาพหน้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน (Book Bank) 
 3. รายงานตัวตามกำหนด โดยคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพื่อเป็นการยืนยันการรายงานตัว

 

หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 จะได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานในอัตราเดิม ดังนี้

 

 • ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญา ได้รับ 30% ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน/ปีปฏิทิน
 • เลิกจ้าง ได้รับ  50% ของค่าจ้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน/ปีปฏิทิน

3.กรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย

 

กรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยจากการระบาดของโรคติดต่อ ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการ เนื่องจากรัฐสั่งปิด และไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น 

 

 • ได้รับเงินทดแทน 50% ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน  ( มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563 )

 

ขั้นตอน

 

 1. ผู้ประกันตน กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7) พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 2. นายจ้างบันทึกข้อมูลผู้ประกันตนหยุดงานชั่วคราว ในระบบ e-Service ทาง www.sso.go.th (หากนายจ้างที่ใช้ระบบครั้งแรกต้องลงทะเบียนก่อน) กรอกข้อมูลรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ตามข้อเท็จจริง
 3. นายจ้างนำส่งแบบ สปส. 2-01/7 ของลูกจ้าง ไปที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่รับผิดชอบที่สถานประกอบการตั้งอยู่

 

หมายเหตุ :  กรณีลูกจ้างกระทำความผิด ถูกไล่ออก หรือปลดออก จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน 

เช็คสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ม.33 \"ว่างงาน\"รับเงินทดแทนมีเงื่อนไขอย่างไร