svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดประวัติ "เข็มชัย ชุติวงศ์" ประธานคกก.ตรวจสอบกฎหมาย“การอภัยโทษ”

17 ธันวาคม 2564

ทำความรู้จัก"เข็มชัย ชุติวงศ์" อดีตอัยการสูงสุด กับบทบาทประธานคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษ

ชื่อของนาย"เข็มชัย ชุติวงศ์"ถูกจับตามองอีกครั้ง หลังจากนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งให้เข้ามานั่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษ ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอีก  7 คน ที่จะมาทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ความเป็นมาและการดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติในการขอรับพระราชทานอภัยโทษและการกำหนดชั้นนักโทษของกรมราชทัณท์ เพื่อป้องกันมิให้นักโทษเสียสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับตามกฎหมาย 

 

ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมกับข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการแก้ปัญหาที่จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อนายกรัฐนตรี ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งฉบับนี้ (วันที่ 16 ธันวาคม 2564) 
 

สำหรับชื่อของนาย"เข็มชัย ชุติวงศ์"ในแวดวงนักกฎหมาย,อัยการ ต่างรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะเคยนั่งตำแหน่งอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด คนที่ 14 ของประเทศไทย ดังนั้นวันนี้"ฐานเศรษฐกิจ"จึงได้รวบรวมประวัติความเป็นมาของประธานคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษ มานำเสนอ ดังต่อไปนี้

 

ชื่อ-นามสกุล

 • นายเข็มชัย ชุติวงศ์

วัน เดือน ปี เกิด  

 • วันที่ 24 กันยายน 2497 

การศึกษา 

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เนติบัณฑิตไทย เกียรตินิยม สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด HARVARD UNIVERSITY
   

ประวัติการทำงานในช่วงที่ผ่านมา 

 • ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
 • อัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการอัยการ
 • รองอัยการสูงสุด 
 • อธิบดีอัยการฝ่ายคดีล้มละลาย สำนักงานคดีล้มละลาย
 • อัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ สำนักงานอัยการสูงสุด
 • อัยการจังหวัดปทุมธานี สำนักงานอัยการสูงสุด
 • กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด
 • กรรมการอิสระ ,ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน , ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ , กรรมการกลั่นกรองงานบริหาร ในบมจ.อสมท  
 • กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • กรรมการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 • อาจารย์ผู้บรรยายวิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน ภาคปกติ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตบัณฑิตยสภา และมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่ง 

 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 18/2004
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 29/2003

 

 

ที่มาข้อมูล:บมจ.อสมท ,สำนักงานอัยการสูงสุด