"เข็มชัย ชุติวงศ์"เป็นอัยการสูงสุดคนใหม่

14 มิถุนายน 2560
คณะกรรมการอัยการ มีมติเอกฉันท์เลือก"เข็มชัย ชุติวงศ์" เป็นอัยการสูงสุดคนใหม่

จากการประชุมคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) ณ ชั้น 8 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรฤทธิ์ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งอัยการสูงสุด

ปรากฏว่า คณะกรรมการอัยการ หรือ ก.อ. ซึ่งประกอบด้วย ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร นายวินัย ดำรงมงคลกุล นายกิตติ บุศยพลากร นางสาวนิภาพร รุจนรงศ์ นายดิสทัต โหตระกิตย์ นายไพรัช วรปาณิ พลเอก จิระ โกมุทพงศ์ นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย นายกิตติ ไกรสิงห์ นายวรท ศรีไพโรจน์ นายบดินทร์ เยี่ยมสมบัติ นายอรรถพล ใหญ่สว่าง นายถาวร พานิชพันธ์ และนายสัตยา อรุณธารี เว้น นายเข็มชัย ชุติวงค์ ผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิ์ลงมติตามกฏหมายอัยการ

โดย ก.อ ทั้ง14 คนได้ดำเนินการประชุมและแสดงควมคิดเห็นด้วยการคำนึงถึงอาวุโส ความรู้ความสามารถ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ตลอดจนความเหมาะสมแล้ว ต่างมีมติเห็นชอบให้นายเข็มชัย ชุติวงศ์ รองอัยการสูงสุด ลำดับ 1 ดำรงตำแหน่ง ว่าที่อัยการสูงสุดคนต่อไป อย่างเป็นเอกฉันท์

ทั้งนี้ เนื่องด้วยร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2555 จะพ้นจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่เมื่ออายุครบหกสิบห้าปีบริบรูณ์เมื่อสิ้นปี งบประมาณ 2560 ตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 และตามระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (5) แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551

ดังนั้น จึงเห็นควรพิจารณาเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการอัยการชั้น 7 ตำแหน่งรองอัยการสูงสุด ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 โดยคำนึงถึงอาวุโส ความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ มีประวัติการปฏิบัติราชการและพฤติกรรมทางจริยธรรมเหมาะสม เพื่อเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป