แจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งอบต. วันสุดท้าย 5 ธ.ค.นี้เท่านั้น รีบเลย

03 ธ.ค. 2564 | 01:00 น.

แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบต. 2564 ออนไลน์ หลัง 7 วันเลือกตั้ง นายก อบต.-ส.อบต. ก่อนถูกจำกัดสิทธิสำคัญ 2 ปี ถึง 5 ธ.ค.นี้เท่านั้น เช็คช่องทางพร้อมขั้นตอนอย่างละเอียดที่นี่

ผ่านพ้นไปแล้วกับการเลือกตั้งอบต. 2564 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปหย่อนบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง อบต.2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน คือ ระหว่างวันที่ 21-27 พ.ย. 64 หรือ แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.- 5 ธ.ค. 64 นี้

หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปเลือกตั้งใช้สิทธิเลือกตั้ง และมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้นั้นจะถูกจำกัดสิทธิสำคัญรวม 7 เรื่องกำหนดระยะเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง ดังนี้

 • การสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. /ส.ถ./ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ว.
 • การสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
 • การเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ.หรือ ผ.ถ.
 • การดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
 • การดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริการท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
 • การดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ ประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น

แจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งอบต. วันสุดท้าย 5 ธ.ค.นี้เท่านั้น รีบเลย

ช่องทางการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบต. 2564 ทางออนไลน์

 1. เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th
 2. เว็บไซต์ www.ect.go.th

โดยดำเนินการกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย

 • เลขประจำตัวประชาชน
 • รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน
 • ชื่อ นามสกุล โดยไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ
 • วัน/เดือน/ปีเกิดที่ปรากฎในบัตรประชาชน

หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้น และกดยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.2564 ให้โดยอัตโนมัติ

จากนั้นให้พิมพ์แบบการแจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน

แจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งอบต. วันสุดท้าย 5 ธ.ค.นี้เท่านั้น รีบเลย

3.ทางแอปพลิเคชั่น Smart Vote ได้ทั้งระบบ iOS และระบบ Android โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่

iOS : https://apps.apple.com/th/app/smart-vote/id1447199802?l=th

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartvote

ขั้นตอนการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบต. 2564 

 • คลิกเข้าสู่แอปพลิเคชั่น Smart Vote
 • คลิกไปที่เมนู "เลือกตั้งท้องถิ่น"
 • ตามด้วย "ข้อมูลการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
 • คลิกเลือกข้อมูลที่คำว่า "อบต."
 • ตามด้วย เมนูคำว่า "แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง"
 • ดำเนินการกรอกรายละเอียดในช่องต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
 • กดยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว พร้อมพิมพ์แบบการแจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นหลักฐาน

แจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งอบต. วันสุดท้าย 5 ธ.ค.นี้เท่านั้น รีบเลย

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ "ไม่มีมือถือ" หรือ "ไม่มีสมาร์ทโฟน" สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ดังนี้

 1. ยื่นแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8
 2. ทำเป็นหนังสือโดยระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมแจ้งเหตุผลที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 3. นำไปยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.- 5 ธ.ค. 2564

ทั้งนี้ กรณีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและบริการข้อมูลสายด่วน 1440 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่ สายด่วน 1444