ห้าม ″บิ๊กไบค์” ใช้ความเร็วเกิน 80 กม./ชม. ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
24 พ.ย. 2564 เวลา 9:49 น. 6.2k

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วสำหรับ "บิ๊กไบค์” ห้ามใช้ความเร็วเกิน 80 กม.ต่อชั่วโมง ในเขตกรุงเทพฯ เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลนคร เขตเทศบาลเมือง หรือเขตชุมชน

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถ พ.ศ.2564 โดยมีเนื้อหาใจความสรุปว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 และมาตรา 67  วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจราจรบก พ.ศ. 2522 นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้

การขับรถในทางเดินรถที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลนคร เขตเทศบาลเมือง หรือเขตชุมชน มีอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถ พ.ศ.2564 ดังนี้

 

 • รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถเกิน 2,200 กิโลกรัม หรือ รถบรรทุกคนโดยสารที่มีที่นั่งคนโดยสารเกิน 15 คน ให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

 

 • รถขณะที่ลากจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ ให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 

 • รถจักรยานยนต์ ให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เว้นแต่รถจักรยานยนต์ ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 400 ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไป ให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 • รถโรงเรียนหรือรถรับส่งนักเรียน ให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถแทรกเตอร์ รถบดถนน หรือรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

 

 • รถอื่นนอกจากนี้ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 

ส่วนการขับรถในทางเดินรถที่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลนคร เขตเทศบาลเมือง หรือเขตชุมชน มีอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถ พ.ศ.2564 ดังนี้

 

 • รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถเกิน 2,200 กิโลกรัม หรือ รถบรรทุกคนโดยสารที่มีที่นั่งคนโดยสารเกิน 15 คน ให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 

 •  รถขณะที่ลากจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ ให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 

 • รถจักรยานยนต์ ให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เว้นแต่รถจักรยานยนต์ ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 400 ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไป ให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 

 • รถโรงเรียนหรือรถรับส่งนักเรียน ให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 

 • ถแทรกเตอร์ รถบดถนน หรือรถใช้งานเกษตรกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

 

 • รถอื่นนอกจากนี้ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราความเร็ว สำหรับการขับรถในทางเดินรถให้สอดคล้องกับลักษณะของทางเดินรถ ประเภทของรถ สภาพของพื้นที่ และการจราจรในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้รถและประชาชนผู้ใช้ทาง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

อ่านรายละเอียดประกาศฉบับเต็มคลิ๊กที่นี่

 

ห้าม ″บิ๊กไบค์” ใช้ความเร็วเกิน 80 กม./ชม. ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว ห้าม ″บิ๊กไบค์” ใช้ความเร็วเกิน 80 กม./ชม. ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว ห้าม ″บิ๊กไบค์” ใช้ความเร็วเกิน 80 กม./ชม. ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว ห้าม ″บิ๊กไบค์” ใช้ความเร็วเกิน 80 กม./ชม. ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว

แท็กที่เกี่ยวข้อง